Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Ceny J. E. Purkyně za rok 2007

Ceny J. E. Purkyně za rok 2007

Předsednictvo ČLS JEP udělilo ve středu 20. června 2007 významná ocenění dvěma představitelům české medicíny. Cenu J. E. Purkyně převzali v Saturnově sále libochovického zámku prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. a prof. MUDr. Jaroslav Kos.


Prof. MUDr. Ladislav Chrobák (nar. 11. 4. 1927), autor známé učebnice propedeutiky vyšetřování ve vnitřním lékařství a mnoha významných vědeckých publikací, absolvoval Lékařskou fakultu UK v Praze v roce 1951.

V letech 1953 – 1956, kdy byl sekundárním lékařem na interní klinice v Hradci Králové, se začal věnovat hematologii. V roce 1962 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Paroxysmální noční hemoglobinurie, vysoce ceněnou i v zahraničí, a za tři roky se stal docentem (habilitace na téma Koagulace při mimotělním oběhu). V letech 1968 – 1971 působil v Kuvajtu, kde založil hematologickou laboratoř v nemocnici Al Sabah, provádějící nezbytná vyšetření pro zahájení operací v mimotělním oběhu. V Kuvajtu střídavě pracoval i v dalších letech jako řádný profesor. Byl zde prvním přednášejícím hematologie a za přínos k organizaci transfuzní služby po bombovém útoku v roce 1984 byl oceněn plaketou.

Profesorem ve své vlasti byl jmenován až po revoluci v roce 1991, kdy byl rovněž zvolen proděkanem pro zahraniční styky a členem vědecké rady LF UK v Hradci Králové.

Prof. Ladislav Chrobák vybudoval ve FN v Hradci Králové Oddělení klinické hematologie a byl jeho prvním přednostou do roku 1997. Stál rovněž u myšlenky vybudovat ve FN moderní hematologické a onkologické lůžkové oddělení. Svůj vědecký a výzkumný zájem orientoval především na propojení hematologie s kardiologií a nefrologií. Jeho publikační činnost je mimořádně obsáhlá, na 355 odborných prací, 4 monografie, 5 učebnic, 13 script, nespočet přednášek doma i v zahraničí. Vysoce ceněné jsou jeho publikace o diagnostice a léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie a o koagulačních a morfologických vlastnostech lidské lymfy. Za publikační a přednáškovou činnost obdržel prof. Chrobák dvě ceny ČHS a šest cen za nejlepší přednášku. Je čestným členem mnoha významných domácích a zahraničních institucí.


Prof. MUDr. Jaroslav Kos (nar. 5. 11. 1917) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Od 1. 6. 1945 působil jako pomocný asistent a od 1. 2. 1946 jako odborný asistent na Anatomickém ústavu v Praze. V lednu 1947 byl jmenován vedoucím Anatomického ústavu na nově založené Lékařské fakultě UK v Plzni. Při práci spojené s výstavbou ústavu se podílel na vydání celostátní učebnice systematické anatomie a vyrůstal v oblíbeného vysokoškolského učitele, který proslul svými přehlednými přednáškami, kreslířským uměním, dokonalou preparační technikou i vysokou náročností při zkouškách.

V roce 1952 byl jmenován docentem a v roce 1959 profesorem. Ve funkci přednosty ústavu a vedoucího katedry působil do roku 1983 (s přestávkou v letech 1968 - 1970, kdy pracoval jako expert na Anatomickém ústavu v Kodani), dále působil jako profesor – konzultant a stále je čestným členem vědecké rady LF UK v Plzni, jejímž proděkanem byl dvakrát. Byl dlouholetým členem výboru Anatomické společnosti a předsedou Spolku lékařů v Plzni České lékařské společnosti JEP. Pedagogickou činnost na LF UK v Plzni ukončil v r. 1992. V letech 1993 – 2001 pracoval jako externí profesor na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru anatomie a antropologie. Za svůj život se podílel na výchově tisíců lékařů a dalších vysokoškoláků.

Jeho nejdůležitější vědecké práce se zabývají změnami krevních kapilár za různých patologických stavů a jejich praktickým využitím pro včasnou diagnostiku prekancerózních změn sliznice děložního čípku, sliznice dutiny ústní aj. a meniskoidy meziobratlových kloubů jako hlavní příčinou blokád páteře.

Publikoval 126 původních morfologických a příležitostných prací v domácím i zahraničním odborném tisku. Prof. MUDr. Jaroslav Kos je nositelem řady významných ocenění.Zobrazit vše