Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Nová společnost ČSIM

Nová společnost ČSIM

Předsednictvo ČLS JEP na své schůzi dne 6. září 2006 schválilo založení České společnosti intenzívní medicíny. Volání po založení této nové odborné společnosti zesílilo po nabytí účinnosti zákona č. 95/2004 Sb., který intenzívní medicínu výslovně uvádí jako jeden z oborů. Nově konstituovaná společnost má na co navazovat.

Zásady poskytování léčebné péče způsobem úměrným závažnosti stonání či poranění byly v našem zdravotnickém systému formulovány době úměrným způsobem již před více než třemi desítiletími. Péče o kriticky nemocné se dnes odehrává nejenom na lůžkových částech anesteziologicko-resuscitačních oddělení, ale i na četných oborových pracovištích intenzívní péče.

Kolegové a kolegyně se zájmem či přímou angažovaností v této náročné problematice až dosud nacházeli platformu v sekcích intezívní medicíny jednotlivých odborných společností ČLS. Velmi aktívní a početná byla Sekce intenzívní medicíny České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, intenzívně pracovali též pediatři, chirurgové, internisté a nositelé dalších odborností.

Nově vytvořená společnost intenzívní medicíny si klade za cíl vytvořit prostor pro odborné setkávání anesteziologů, chirurgů, internistů, kardiologů, pediatrů, infekcionistů, neurologů, pulmologů a kolegů z ostatních oborů, kteří se v intezívně medicíně profesně angažují a cítí potřebu se odborně sdružovat. Společnost je otevřená i nelékařským kategoriím zdravotníků – především sestrám, jejichž role v péči o kriticky nemocné je nezastupitelná.

Předsednictvo ČLS JEP vytvořilo prozatímní výbor této nové společnosti a postavilo mne do jeho čela. Jediným úkolem prozatímního výboru je konstituování řádných orgánů Společnosti intenzívní medicíny – výboru a revizní komise. Nábor zájemců probíhá, elektronická přihláška je ke stažení na www.cls.cz a prosím zájemce o urychlené zaslání vyplněné přihlášky na adresu Sekretariát ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Prozatímní výbor plánuje korespondenční, dvoukolové volby řádných orgánů společnosti. Jejich termín je předpokládán na sklonku října či v průběhu listopadu – rádi bychom, aby nově ustanovená společnost vstoupila do Nového roku s řádně ustanovenými orgány. Legitimita voleb nepochybně souvisí s četností a odborným profilem členstva – proto vyzýváme všechny zájemce: přihlaste se co nejdříve. Jste srdečně vítáni a těšíme se na spolupráci.

přihláška ke členství

Za prozatímní výbor České společnosti intenzívní medicíny


prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

přednosta Kliniky AR UK 2. LF
vedoucí Katedry AR IPVZ
Zobrazit vše