Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 5. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2016, která se konala dne 10. 5. 2016

Stručný zápis z 5. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2016, která se konala dne 10. 5. 2016

1. Výsledky hospodaření ČLS JEP za rok 2015
Pokladník prof. Cvachovec informoval o finanční situaci ústředí i jednotlivých organizačních složek za uplynulý rok.

2. Informace o zákonu č. 95/2004 Sb. a návrh stanoviska k dopisu dr. Šebkové, předsedkyně OSPDL.
ČLS JEP usiluje hlavně o to, aby v novém poslaneckém návrhu zůstalo cca 40 oborů.
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP vyjádřila v dopisu z 27. 4. 2016 obavy vzhledem chystanému zrušení základní oboru primární péče o děti a žádala podporu zachování tohoto oboru ze strany ČLS JEP.

3. Armádní veletrh World CBRN & Medical Congress (CEBIRAM), Praha, 19. - 21. 10. 2016
Prof. Svačina informoval o pozvání, které ČLS JEP obdržela prostřednictvím doc. Kleina ze Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP do projektu Future Forces Forum. Jedna sekce chystaného evropského lékařského kongresu CEBIRAM by mohla být celá věnována ČLS JEP a jejím OS.

4. Další tisková konference ČLS JEP – termín 14. 6. 2016 a témata
Termín tiskové konference na 14. 6. 2016 od 10:00 hodin a hlavní mluvčí prof. Arenberger s rámcově prázdninovými tématy (vliv UV záření na kůži - solární dermatozy, photoaging, kožní  nádory - prevence, antiaging, léčba) a prevence letních nemocí, doc. Marešová zajistí řečníka za oblast - Jak se projevuje přisátí klíštěte - příznaky, projevy, symptomy.

5. Aktuální informace o Časopisu lékařů českých
Situační zprávu připravil šéfredaktor dr. Sucharda, k dispozici je momentálně 16 zaslaných prací. Dr. Šteflová se přihlásila o jedno číslo monotematické číslo o veřejném zdravotnictví.

6. Aktuální informace o tzv. Storočence
Prof. Svačina představil upřesněnou koncepci publikace o ČLS JEP, kterou chce zadat ke zpracování vybranému redaktorovi. Předsednictvo s ní souhlasilo a dále se bude promýšlet zejména výběr osobností, funkcionářů, společností a událostí, které bude kniha blíže představovat.

7. Newsletter ČLS JEP
První číslo elektronického Newsletteru bylo naplněno aktuálními informacemi (Cena JEP, elektronické volby, tiskové konference, návrhy na ceny za vědecké práce apod.).
O elektronických volbách při této příležitosti pohovořila doc. Marešová a shrnula dosavadní zkušenosti (na příkladu voleb ve Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP). Systém považuje za velmi dobrý, jednodušší, hlídá počet volených kandidátů, zvlášť nabízí volbu do výboru i do revizní komise.

8. Informace z Purkyňova nadačního fondu
Prof. Cvachovec přednesl krátkou prezentaci Fondu a zdůraznil jeho krédo, že fond nemá prostředky odčerpávat, ale naopak přinášet. Seznámil přítomné se strategií získávání sponzorů.

9. Informace o úpravách v Lékařském domě a pronájmech
Byla potvrzena informace, že od podzimu si část kanceláří v 6. patře Lékařského domu pronajme Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP.
Prof. Svačina byl dne 10. 5. 2016 slavnostně podepsat s Městskou částí Praha 2 memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace parteru objektů Sokolská 464/27, 464/29, 490/31 a 486/33, k. ú. Nové Město, Praha 2 (spolu s Československou obcí legionářskou). Krátkodobým cílem je zajištění častějšího úklidu a zadání architektonické studie, která bude řešit:

  • zajištění větší intenzity osvětlení dotčených prostor,
  • úpravu sloupů včetně zjištění možnosti umístění světelných reklam
  • úpravu výkladců včetně dostatečného nasvícení.
  • výměnu pochozího povrchu veřejného parteru budov, vyčistění a vymalování prostoru

Byla vytipována stavební firma, která by prováděla částečnou rekonstrukci suterénních prostor Lékařského domu, a byl předložen popis rekonstrukčních prací.

10. Různé

  • informace o postupu příprav Purkyňova dne v Libochovicích 8. 6. 2016
  • diskuse k žádosti přípravného výboru Společnosti art terapií o přijetí do ČLS JEP. Předsednictvo přijetí neschválilo.
  • Diskuse k žádosti Společnosti pro léčbu konopím a kanabinoidy o přijetí. Žádost bude sekretariátem poslána k vyjádření stanoviska 8 odborným společnostem.
  • ČLS JEP obdržela stížnost od Protonového centra kvůli negativnímu vyjádření Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP k protonové léčbě. Předsednictvo konstatovalo, že důležité je jasné určení indikací k této terapii.
  • Otázka omezování preskripce. Dr. Herber uvedl, že se chystá v tomto smyslu i schůzka Společnosti všeobecného lékařství s ministrem zdravotnictví. Padl návrh, že se ČLS JEP může připojit k jednání Lékové komise se SÚKL v červnu t. r.


Zobrazit vše