Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Usnesení mimořádného Sjezdu delegátů ČLS JEP konaného dne 7.12.2011 v Praze

Usnesení mimořádného Sjezdu delegátů ČLS JEP konaného dne 7.12.2011 v Praze

 1. Sjezd zvolil:
  • mandátovou komisi ve složení:

   Předsedkyní byla zvolena V. Marešová, členové J. Beneš, E. Zvěřina
  • návrhovou komisi ve složení:

   Předsedou byl zvolen P. Arenberger, členové H. Cabrnochová, O. Herber
 2.  
 3. Zpráva mandátové komise: přítomno 83 delegátů ze 111, což je 75 % oprávněných delegátů, tedy více než 2/3 účast, komise prohlašuje sjezd za usnášení schopný
 4.  
 5. Sjezd schválil program jednání
   
 6. Sjezd projednal jednotlivé změny Stanov a Jednacího a Volebního řádu ČLS JEP a následně Stanovy ČLS JEP, Jednací a Volební řád ČLS JEP schválil
 7.  
 8. Sjezd projednal požadavek OS na možné zpoplatnění expertní činnosti a konstatuje, že v případech, kdy je posudek zadán formou úkolování jednotlivých zástupců OS externími subjekty, je vhodné požadovat přiměřenou náhradu.
 9.  
 10. Sjezd schválil stanovisko k registraci akcí ČLS JEP Českou lékařskou komorou:

  Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, jako člen Asociace pro celoživotní vzdělávání, bude hradit České lékařské komoře max. 500 Kč + DPH za registraci akce, jíž je Česká lékařská společnost J. E. Purkyně organizátorem a garantem. Bude-li Česká lékařská komora trvat na dalších poplatcích, bude česká lékařská společnost J. E. Purkyně postupovat ve shodě s (značka paragrafu) 22, zák. č. 95/2004 Sb.

  Delegáti mimořádného sjezdu České lékařské společnosti J. E. Purkyně pověřují předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Turkyně, aby rozhodnutí mimořádného Sjezdu delegátů předalo představenstvu České lékařské komory jako podklad k dalšímu jednání a dle potřeby zahájilo jednání s dalšími subjekty.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

MUDr. Hana Cabrnochová

MUDr. Otto Herber

V Praze dne 7.12.2011 


Zobrazit vše