Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zprávy z výborů organizačních složek (1. schůze předsednictva 4.1.2012)

Zprávy z výborů organizačních složek (1. schůze předsednictva 4.1.2012)

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Prof.MUDr. Viktor Chrobok, CSc. (předseda); Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., (místopředseda); Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (místopředseda); Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc. (místopředseda) Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA (vědecký sekretář); MUDr. Josef Kunt (pokladník). Členové výboru: Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.; Doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.; MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. František Plhoň;  MUDr. Tomáš Moravec. Revizní komise pracuje ve složení: Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.; Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, Csc.; MUDr. Helena Rosická.

 

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. Ing. Mgr. Dr. Martin Dlouhý, MSc. (předseda); Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (místopředseda); PhDr. Helena Bouzková (vědecký sekretář). Členové výboru: MUDr. Petr Háva, CSc.; PhDr. Helena Hnilicová, PhD.; PhDr. Zdeněk Kučera; MUDr. Antonín Malina, PhD. MBA; MUDr. Vladimír Valenta, PhD. Revizní komise pracuje ve složení: Mgr. Jiří Holub (předseda RK); Prof. Ing. František Fabian, CSc.; Ing. Alexandr Stožický, CSc.

   

Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou společností ortopedicko-protetickou ČLS JEP pořádají 17. Kubátův podologický den, Pokroky v diagnostice a léčení poruch pohybového aparátu (2. - 3. 3. 2012, LD Praha). Dále SPT ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Odbornou společností ortopedicko-protetickou ČLS JEP, Medical University in Lublin a University of Vincent Pol.  14th Prague-Lublin-Sydney Symposium „Highlights in orthopaedics, anthropology and human biomechanics. (16. 9. - 23. 9. 2012, Sophia-Bryza Rehabilitation Centre, Sarbinowo, Polsko).

 

Společnost psychosomatických integrací ČLS JEP uspořádala seminář o aktuálním stavu a o nevyužívaných možnostech primární prevence chronických neinfekčních nemocí (9. 12. 2011, LD Praha).

 

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP informuje o konání XXXV. Endokrinologických dnů v r. 2012 (4. -. 6. 10. 2012, Bratislava, hotel Bonbon.

 

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP pořádá seminář na téma Podpora zdraví (21. 3. 2012).

 

Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP fyzikální sekce pořádá Konferenci (18. - 20. 4. 2011, Kolín). Dále pořádá konferenci pro radiologické fyziky všech 3 oborů (RDG, RT, NM (20. - 22. 6. 2012, Bystřice nad Pernštejnem). Dále pořádá 18. pracovní den sekce technologické-ošetřovatelské ČSNM a ČAS (13. 4. 2012, Lékařský dům Praha) a s organizátorem Oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Mladá Boleslav (13. -15. 6. 2012, Mladá Boleslav) XXXIV. pracovní dny sekce radiofarmacie (13. - 15. 6. 2012, Mladá Boleslav.

 

Česká společnost popáleninové medicíny ČLS JEP uspořádá 18. výroční konferenci na téma Komplexní léčba popáleninového úrazu, termický úraz v ambulanci praktického lékaře, interdisciplinární spolupráce, ošetřovatelská a rehabilitační péče o popálené (4. -5. 10. 2012, Hradec Králové).

 

Společnost praktických lékařů ČLS JEP pořádá seminář Současné možnosti asistované reprodukce (5. 1. 2012, Lékařský dům, Praha).

 

Společnost sociální pediatrie ČLS JEP pořádá seminář Aspergův syndrom – módní diagnóza? (9. 1. 2012, Lékařský dům, Praha 2).

 

Společnost alergologie a klinické imunologie ČLS Jep pořádá seminář Orgánové autoimunity (12. 1. 2012, Lékařský dům, Praha).

 

Společnost všeobecného lékařství ‚ ČLS JEP pořádá seminář dne 14. 1., 9. 1. a 25. 1. 2012, v Lékařském domě, Praha.

 

Společnost psychoterapeutická ČLS JEP pořádá pracovní den (20. 1. 2012, Lékařský dům, Praha).

 

Společnost farmaceutická ČLS JEP pořádá semináře Pokroky v lékových formách (24. 1. 2012, Lékařský dům, Praha).

 

Spolek českých lékařů Praha pořádá přednáškový večer Gynekologicko – porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Klausův večer Gynekologická endoskopie (30. 1. 2012, Lékařský dům, Praha). Dále pořádá přednáškový večer 1. chirurgické kliniky 1. LK UK a VFN s Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN Kukulův večer - Aktuální onkologická chirurgie (6. 2. 2012); přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Charvátův večer - Nové trendy ve farmakoterapii metabolických onemocnění (13. 2. 2012);  Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze Maydlova přednáška na téma Vývoj radikální chirurgické léčby v onkogynekologii (20. 2. 2012); přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Jonášův večer – Kasuistiky (27. 2. 2012); přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN Seklův večer – Od experimentu ke genetickým aspektům lidských chorob (5. 3. 2012); přednáškový večer II. kliniky 1. LF UK a VFN Pelnářův večer – Kardiomyopatie (12. 3. 2012); přednáškový večer Centra diabetologie IKEM Praha Syllabův večer (19. 3. 2012) a přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol Kafkův večer – Dětská chirurgie (26. 3. 2012).

   


Zobrazit vše