Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

přehled životopisných dat

 • rodinný stav ženatý, manželka Kateřina (nar. 1954) je lékařka, zaměstnaná jako internistka v Ústavu péče o matku a dítě v Praze - Podolí; 2 dcery: Michaela (1985) a Kristina (1987)
 • adresa pracoviště: II.interní klinika 3.lékařské fakulty UK Fakultní nemocnice Král.Vinohrady Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, tel. 267162710 tel/fax 267 162 710
 • adresa zaměstnavatele : Universita Karlova v Praze, Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1
 • e–mail: michal.andel@lf3.cuni.cz

přehled studia a zaměstnání

 • 1961 absolvoval Základní devítiletou školu v Praze Vršovicích
 • 1964 vyučen chemikem v OU n.p. Spolana v Neratovicích
 • 1964 - 1966 sanitář v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči
 • 1964 - 1966 studium na Střední škole pro pracující v Praze Vinohradech
 • 1966 maturita
 • 1966 - 1972 studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
 • 1972 promoce, titul MUDr.
 • 1972 - 1974 sekundární lékař na interním oddělení Nemocnice v Mělníku, na neurologickém a interním oddělení nemocnice v Kralupech nad Vltavou
 • 1972 - 1973 základní vojenská služba (hlavní lékař praporu silničního vojska)
 • 1974 - 1978 vědecký aspirant v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze v oboru metabolismus a výživa
 • 1978 - 1990 vědecký pracovník, později samostatný vědecký pracovník
 • 1981 - 1990 vedoucí Jednotky intenzivní metabolické péče 1.interní výzkumné základny IKEM
 • 1988 - 1990 zástupce přednosty 1. interní výzkumné základny IKEM
 • 1990 - dosud přednosta II. interní kliniky 3.lékařské fakulty UK ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v tom 1995 – 1996 současně nadřízený kardiochirurgického primariátu ve FNKV
 • 1994 (I. - X.) pověřený přednosta Kliniky pracovního lékařství 3. lékařské fakulty UK ve Fakultní nemocnici KV
 • 1995 - dosud vedoucí Oddělení výživy Centra preventivního lékařství 3.LF UK
 • 2001 - dosud vedoucí Katedry interních oborů 3. lékařské fakulty UK

specializační vzdělání, zkoušky , vědecký a akademický postup

 • 1972 promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, titul MUDr.
 • 1976 atestace I.stupně z vnitřního lékařství
 • 1978 obhajoba kandidátské dizertační práce na téma "Metabolický odraz podání glukagonu se zvláštním zřetelem k hyperlipoproteinemiím ", titul CSc.
 • 1979 atestace II. stupně z vnitřního lékařství
 • 1991 (leden) obhajoba habilitační práce na téma "Nutriční intervence jako prostředek k ovlivnění lokálního i globálního metabolismu u nemocných v těžkých stavech" na 3.lékařské fakultě University Karlovy v Praze
 • 1992 (leden) inaugurační profesorská přednáška na téma "Intenzifikovaná terapie inzulinem u DM I.typu." na 3.lékařské fakultě UKv Praze
 • 1992 (červen) jmenován profesorem pro vnitřní nemoci
 • 1997 jmenován děkanem 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000 jmenován děkanem 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na 2. funkční období (do 31.1.2003)
 • 2002 funkční licence České lékařské komory pro obor umělá výživa a metabolická péče
 • 2002 – 2003 tajemník Asociace lékařských fakult České republiky
 • 2002 odborný garant pro školení v systému celoživotního vzdělávání v oblasti vnitřní lékařství a diabetologie České lékařské komory
 • 2003 osvědčení o atestační zkoušce z diabetologie
 • 2003 - dosud proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum

Pedagogická činnost

 • od roku 1980 externí výuka na interní katedře ILF v Praze a na subkatedře diabetologie ILF ve Zlíně
 • Přednášky v kurzech před II.atestací z vnitřního lékařství, v kurzech intenzivní péče a v kurzech diabetologických
 • od roku 1980 postgraduální výuka dietních sester v Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně
 • 1989 – visuting researcher Qeens Medical Center, University of Nottingham
 • od roku 1990 výuka studentů medicíny v oboru vnitřního lékařství na 3.lékařské fakultě UK v Praze
 • 1991 jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci
 • 1992 jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci
 • 1996 visiting profesor Georgtown University Medical Center Washington DC

Publikační aktivita
Do současné doby 500 publikovaných sdělení, z toho 270 původních článků v českých a mezinárodních časopisech Hlavní autor, spoluautor nebo editor celkem 20 monografií

Nejvýznamnější monografie:

 • M. Anděl, I. Klimeš: Glukagon - fyziologie, patofyziologie, klinika. Avicenum 1986
 • M.Brodanová, M.Anděl: Infúzní terapie, parenterální a enterální výživa, Grada Praha,1994
 • M.Anděl: Život s diabetem, Grada, 1996
 • M. Anděl a kol.: Diabetes mellitus a poruchy metabolismu v praxi. Galen 2001
 • Editor Učebních textů vnitřního lékařství pro studenty mediciny (díly II,IIb,IIIa,IIIb,IV,V)
 • 5 skript v oblasti parenterální a enterální výživy,
 • 4 přijaté patenty v oblasti monitorace glykemie (člen autorského kolektivu)

Ocenění za publikační a přednáškovou aktivitu a další ceny:

 • 1989 Cena České diabetologické společnosti za práce o intenzifikované terapii inzulínem (člen autorského kolektivu)
 • 1989 Cena Českého literárního fondu za práce v oblasti metabolismu u popálených kojenců a malých dětí (člen autorského kolektivu)
 • 1994 Krufova přednáška u příležitosti X. sjezdu České společnosti pro parenterální a enterální výživu
 • 1996 Cena České internistické společnosti za knihu Infúzní terapie, parenterální a enterální výživa (spolu s M. Brodanovou)
 • 1998 Jubilejní medaile Univerzity Karlovy
 • 1998 Medaile 1. lékařské fakulty UK
 • 2000 Plaketa Prof. Syllaby za významný přínos ke zkvalitnění života s diabetem
 • 2000 Čestné uznání Ministra zdravotnictví za výkon předsedy odborné komise VR IGA MZ ČR a za práci pro český lékařský výzkum
 • 2001 Medaile Prof. Jiřího Trapla za spolupráci s ÚPMD Podolí
 • 2002 spoluřešitel týmu výzkumných pracovníků oceněných Cenou minstra zdravotnictví ČR za výzkum v oblasti hyperhomocysteinémie (vedoucí Dr. Viktor Kožich)
 • 2002 Cena České internistické společnosti za knihu M. Anděl et al. Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu
 • 2003 Pamětní medaile Jeseniovy lékařské fakulty v Martině University Komenského Bratislava
 • 2003 Pamětní bronzová medaile Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
 • 2003 Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy
 • 2004 Medaile Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu
 • 2006 Čestné členství České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • 2006 Čestné občanství městské části Praha 7
 • 2006 Medaile 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Další aktivity
členství ve vědeckých radách, ve výborech odborných společností, mezinárodních společnostech a v redakčních radách

 • 1980 - 1990 člen redakční rady časopisu Kardio
 • 1987 - 1990 koordinátor diabetologické části Státního plánu výzkumu Kardiovaskulární nemoci a diabetes
 • 1990 – dosud člen redakční rady časopisu Vesmír
 • 1992 - dosud člen redakční rady časopisu Central European Journal of Public Health
 • 1992 – 2001 člen redakční rady časopisu Forum medicinae
 • 1992 - 1994 člen redakční rady časopisu Podpora zdraví
 • 1990 - 1991 člen vědecké rady IKEM
 • 1991 - dosud člen vědecké rady 3.lékařské fakulty UK
 • 1997 - 2003 předseda vědecké rady 3.lékařské fakulty UK
 • 1991 - 1997 člen komise pro vědu a výzkum 3.lékařské fakulty UK
 • 1991 - 1997 člen komise pro reformu studia 3.lékařské fakulty UK
 • 1986 - dosud člen výboru České diabetologické společnosti, po volbách v roce 1990 její 1.místopředseda do r. 2002, poté člen výboru 2002 – 2006
 • 1988 - dosud člen výboru České společnosti pro parenterální a enterální výživu, od roku 1995 místopředseda, od roku 2001 1. místopředseda
 • 1998 – dosud člen výboru České internistické společnosti
 • 1983 - dosud člen European Association for Study of Diabetes
 • 1990 zvolen členem Group of European Nutritionists později European Academy of Nutritional Sciences
 • 1997 - dosud šéfredaktor časopisu Diabetologie, metabolizmus, endokrinologie, výživa
 • 1998 – dosud člen redakční rady Kapitoly z kardiologie
 • 1998 – dosud člen Vědecké rady Lázní Poděbrady
 • 1997 - 2000 člen Vědecké rady Univerzity Karlovy
 • 1999 - 2004 člen Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
 • 1998 – dosud člen výkonného výboru, později Správní rady společnosti výživy
 • 2001 předseda Panelu zdravotnictví a farmacie pro Návrh programu orientovaného výzkumu a vývoje – MŠMT ČR
 • 2002 - 2004 Předseda hodnotitelské komise veletrhu zdravotnické techniky Zlatá MEFA Brno 2002
 • 2003 člen Komise pro výzkum živé přírody Rady pro výzkum a vývoj vlády České republiky
 • 2003 člen Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 2004 zakládající člen České lékařské akademie
 • 2004 člen evropského výboru AMSE – Association of Medical Schools in Europe

funkce ve vládní admnistrativě

 • 1990 člen Rady výživy MZd ČR
 • 1991 - 1995 předseda Rady výživy MZd ČR
 • 1992 - 2000 člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj
 • 2002 člen Komise pro živou přírodu Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj
 • 1990 člen komise pro reformu vědeckovýzkumné základny MZ ČR
 • 1990 - 1996 člen grantové subkomise pro endokrinologii, metabolické nemoci a výživu MZd České republiky
 • 1994 - 1996 předseda této komise
 • 1991 – 1998 člen Vědecké rady MZd ČR
 • 2003 člen Vědecké rady MZd ČR
 • 1994 - 1998 člen užšího předsednictva Vědecké rady MZd ČR
 • 1994 - dosud člen správní rady IGA MZd ČR
 • 1996 předseda Komise VR MZd ČR pro Generel pražského zdravotnictví
 • 2003 předseda Správní rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky
 • 2005 člen skupiny MŠMT pro přípravu materiálu „Morálně – etické aspekty výzkumu a vývoje“