Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | PhDr. Anna Arnoldová

Pregraduální vzdělání

 • Střední zdravotnická škola 1965 - 1969
 • Filosofická fakulta UK – Výchova a vzdělávání dospělých 1980 – 1985

Odborné vzdělání a kvalifikace (přehled)

 • březen 1986 Rigorózní řízení
 • 1989 – 1991 Postgraduální studium na FF UK v letech 1989 – 1991
 • 20. 10. 1994 Atestace z oboru vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 
 • 3. 6. 1996 Atestace z oboru veřejné zdravotnictví

Zaměstnání dřívější, současné

 • 1969 až 31. 3. 2009 katedra posudkového lékařství IPVZ, 
 • 1992 – 1994 úvazek 0,2 na 3. LF UK Praha, katedra lékařské etiky,
 • 1993 – 2000 úvazek 0,2 na odboru lékařské posudkové služby MPSV ČR
 • 1994 až dosud úvazek na Husitské teologické fakultě UK Praha 4
 • 2003 – 2006 výuka na Technické univerzitě v Liberci; předmět – sociální zabezpečení pro pracovníky ústavů sociální péče,
 • 1.9.2009 až dosud Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, vedoucí oddělení vzdělávání v rámci Lékařské posudkové služby.

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost na Husitské teologické fakultě UK Praha
 • Přednášková činnost na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnem práce Sv. Alžbety, N. O.; Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II.; detašované pracoviště Praha, V Tišině 3, Praha 6, výuka v rámci distančního studia
 • Přednášková a publikační činnost pro České sdružení obětí dopravních nehod 
 • Přednášková činnosti pro Diakonii  
 • Přednášková činnosti a organizace postgraduálního vzdělávání pro Institut  postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, katedra posudkového lékařství
 • Od roku 1991 přednášková činnost pro FTN Praha 4 – Krč, 

Členství v odborných společnostech

 • Členka odborné společnosti posudkového lékařství a při ČLS JEP,
 • členka redakční rady časopisu Revizní a posudkové lékařství ČSL JEP.

Publikační činnost z posledních let

 1. ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 1. část. Praha: Karolinum UK. 3. reedice. 2007, 612 s. ISBN 978-80-246-1393-2.
 2. ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 2. část – sociální péče. Praha: Karolinum UK. Reedice. 2004. ISBN 80-246-0875-8.
 3. ARNOLDOVÁ, A. Slovník sociálního zabezpečení. Praha: Galen, 2002. 461 s. ISBN 80-7262-175-0. 
 4. ARNOLDOVÁ, A. Příspěvek na péči a jeho význam v sociálních službách. In: Kontexty sociální a charitativní práce. Sborník katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty UK. Praha: L. Marek. 2008, s. 179-196. ISBN 978-80-87127-07-0
 5. ARNOLDOVÁ, A., BOHÁČ, J. a kol. Výukové materiály pro specializační kurzy v posudkovém lékařství. Praha: IPVZ. 2008. 220 s. 
 6. ARNOLDOVÁ, A., BOHÁČ, J. a kol. Výukové materiály pro specializační kurzy v posudkovém lékařství. Praha: IPVZ. 2009. 220 s.
 7. ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 2. část – sociální péče. Praha: Karolinum UK. 2010, 3.reedice, v tisku.
 8. Kolektiv autorů. Komplexní posudková problematika v ordinaci praktického lékaře. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. 2010. Kapitola „Nemocenské pojištění”. ISSN 1804-4239.