Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.
1960  Fakulta všeobecného lékařství v Brně
1960 - 1965 sekundární lékařka na očním oddělení nemocnice v Jihlavě
1963 Atestace I. st. z oftalmologie
1965 - 1981 oční klinika ILF nemocnice na Bulovce v Praze 8
1969  odborná asistentka katedry oftalmologie ILF
1969 Atestace II. st. z oftalmologie 
1981 - 1991 vedoucí katedry oftalmologie ILF a přednostka oční kliniky Fakultní nemocnice na Bulovce
1979 titul kandidátka lékařských věd z oboru oftalmologie po obhájení práce " Použití fluorescenční angiografie v diagnostice a hodnocení retinálních změn u diabetu"
1983 docentka pro obor oční lékařství
1989 titul doktorky lékařských věd po obhajobě doktorské disertační práce "Fluoroangiografický obraz duhovky a jeho význam v hodnocení cévní patologie"
1993 jmenována profesorkou pro obor oční lékařství
1991 - 1998 přednostka I. oční kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze. Současně vedoucí katedry oftalmologie IPVZ. Po přeložení katedry oftalmologie IPVZ na oftalmologickou kliniku FNKV v Praze 10 pracuje na tomto pracovišti až dosud

Je čestnou členkou České oftalmologické společnosti JEP, členkou výboru České oftalmologické společnosti, vedoucí redaktorkou časopisu Česká a slovenská oftalmologie, členkou komise pro obhajoby doktorských disertačních prací Slovenské republiky, členka European Glaucoma Society, členka mezinárodního výboru International Ocular Inflammation Society