Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Pregraduální vzdělaní:

 • 1951 - 1955 Gymnazium Londýnská, Praha
 • 1955 – 1961 Fakulta všeobecného lékařství UK Praha

Odborné vzdělání a kvalifikace:

 • 1964 - atestace I. stupně z vnitřního lékařství
 • 1968 - atestace II. stupně z vnitřního lékařství
 • 10.9.1969 - ECFMG – Atlanta, nostrifikace MUDr. na MD.
 • 1977 – CSc. - Regulace výdeje kalcitoninu štítnou žlázou
 • 1988 - DrSc. – Metabolické účinky parathormonu

Zaměstnání dřívější a současné:

 • 1961-1962 - Nemocnice Podbořany - sekundární lékař
 • 1962-1964 - Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha - odborný asistent
 • 1964-1968 - III. interní klinika 1. LF UK Praha - sekundární lékař
 • 1968-1970 - Department of Experimental Endocrinology – Medical School of Birmingham, Alabama, USA – research fellow
 • 1970-1985 - III. interní klinika 1. LF UK Praha - odborný asistent
 • 1981 - 6 měsíců na Department of Endocrinology, Arhus, Copenhagen, Dánsko
 • 1985-1992 - III. interní klinika 1. LF UK Praha – docent
 • 1992 - dosud - III. interní klinika 1. LF UK Praha – profesor

Pedagogická činnost:

 • vedení všech forem výuky studentů medicíny na klinice (přednášky, semináře, stáže, zkoušení)
 • přednášková a doškolovací činnost v rámci IPVZ a dalších vzdělávacích akcí pro lékaře

Vědecko-výzkumná činnost:

 • hlavní řešitel grantu „Vliv estrogenů na mechanické vlastnosti a biochemické ukazatele kostního obratu u potkaních samců“ IGA MZ ČR 7508-3, 2003-2005
 • hlavní řešitel grantu „Mechanické vlastnosti krysích kostí hodnocené tahovými a ohybovými testy po léčbě estrogeny“ IGA MZ 5953-3, 2000-2003
 • zavedení metody vyšetřování a léčení nemocných primární hyperparatyreózou
 • studium kostního metabolismu se zaměřením na metabolické osteopatie
 • vztah pohlavních hormonů ke kostnímu metabolismu
 • vztah hormonů štítné žlázy ke kostnímu metabolismu
 • člen předsednictva České lékařské společnosti JEP (do ledna 2019)
 • člen výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
 • 186 původních vědeckých prací z oboru endokrinologie, z toho 49 v zahraničních impaktovaných časopisech
 • autor 3 knížek se zaměřením na poruchy fosfokalciového metabolismu