Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s.

Základní informace o ČLS JEP, z.s.

 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (dále jen "ČLS JEP, z.s.") je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických.
 • ČLS JEP, z.s. je právnickou osobou, která působí na území České republiky a jejím sídlem je Praha. ČLS JEP, z.s. má vlastní Stanovy, které byly přijaty na sjezdu delegátů 11.11.1992 a upraveny na sjezdech delegátů v r. 1994, 1996, 2003, 2011 a 2015.
 • Počet odborných společností: 116 
 • Počet spolků lékařů: 39
 • Počet členů: 34 873 (k 30. 11. 2014)
 • Celkový počet členství v organizačních složkách ČLS JEP, z.s.: 87 233 (k 30. 11. 2014)
 • Předseda: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
 • Ředitelka sekretariátu: Eva Ponocná
 • Název: ČLS JEP, z.s. je registrována Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 1190
 • Sídlo: Sokolská 31, 120 26 Praha 2
  IČO: 00444359, DIČ: CZ00444359
 • Bankovní spojení: ČSOB, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
  číslo účtu: 500617613/0300
  BIC: CEKOCZPP
  IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
 • Z historie ČLS JEP, z.s.
  ČLS vychází z tradic spolků lékařů a odborných lékařských společností. J.E. Purkyně a jeho spolupracovníci dosáhli, že 26.6.1862 císař František Josef potvrdil založení Spolku českých lékařů. Spolek s centrálním sídlem v Praze budoval odbočky v dalších městech a tím se dařilo stimulovat lékaře k sledování pokroku v medicíně. K tomu přispíval i spolkový Časopis lékařů českých,  který začal vycházet  15.1. 1862. Od druhé poloviny 90. let 19. století vznikaly další české vědecké společnosti  (Společnost pro veřejné zdravotnictví, Spolek zubních lékařů, Spolek českých lázeňských lékařů). Po roce 1918 se počet odborných společností zvětšoval. První vznikla Purkyňova společnost pro výzkum duše a nervstva, v roce 1920 byla založena Čs. společnost chirurgicko-gynekologická a následovaly další. Valná hromada 30. června 1949 v Lékařském domě v Praze schválila  stanovy  Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně, která zahrnula  jednotlivé Spolky lékařů a lékařské společnosti. Předsedou byl zvolen prof. L. Borovanský, místopředsedou pro Prahu prof. J. Pelnář.  23. 5. 1969 se pak konal ustavující sjezd samostatné České lékařské společnosti.

Odpovědná osoba: Eva Ponocná – ředitelka sekretariátu ČLS JEP, z.s.

Kontakt

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel.: (+420) 224 266 201-4
fax: (+420) 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Organizační uspořádání ČLS JEP, z.s.

 • Základními organizačními složkami ČLS JEP, z.s. jsou odborné společnosti, vytvářené na profesním (oborovém) základě a spolky lékařů, vytvářené na územním principu.
 • Organizační složky ČLS JEP, z.s. musí mít při svém vzniku nejméně 50 řádných členů a mohou se dále vnitřně členit i vytvářet nižší organizační jednotky (např. sekce).
 • Organizační složky ČLS JEP, z.s. nejsou samostatnými právními subjekty; ve své odborné činnosti jsou autonomní a nesou za její výkon plnou odpovědnost.
 • Organizační složky mohou spolupracovat s odbornými sdruženími v zahraničí.