Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Bydliště: 8. listopadu 22, 169 00, Praha 6

Pracoviště: Klinika anesteziologie a intenzivní péče UK 2. LF a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Přehled vzdělání a praxe:

2007 specializovaná způsobilost v oboru intenzívní medicína jmenován profesorem pro obor anesteziologie, intenzívní medicína a algeziologie

2005 získal titul MBA na Prague International Bussiness School

1996-2013 přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 2. LF

1996-dosud vedoucí Katedry anesteziologie a intenzivní medicíny IPVZ Praha

1993-1995 vedoucí oddělení anestezie pro kardiochirurgii dospělých FNM

1991 pracovní pobyt v zahraničí – St. Sophien Zuikenhuis, Gorinchem, Nizozemí

1991-1992 pracovní pobyt v zahraničí – Harefield Hospital, Harefield, Middlesex, Velká Británie

1989-1990 zástupce vedoucího Katedry anesteziologie a resuscitace IPVZ

1989 habilitován pro obor anesteziologie a resuscitace

1982-1989 odborný asistent Katedry anesteziologie a resuscitace IPVZ

1984 obhájení dizertační práce, CSc.

1977-1991 lékař Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Motol

1980-1981 pracovní pobyt v zahraničí - anesteziolog, Malta

1978 atestace 2.° z oboru anesteziologie a resuscitace

1975 atestace 1.°z oboru anesteziologie a resuscitace

1973-1976 lékař - ARO NsP Kladno

1971-1972 lékař - ARO NsP Jilemnice, OÚNZ Semily

1971 promoce – Fakulta dětského lékařství UK Praha

Přehled působení v odborných tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích:

1987 - 1990 vědecký sekretář České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

1988 čestný člen Kubánské společnosti anesteziologie a reanimatologie

1990 - 1991 místopředseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

1994 - 2018 předseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

1996 - 2003 zástupce České republiky v řídícím výboru European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists

1999 dopisující člen Německé společnosti pro anesteziologii a intenzivní medicínu DGAI

2002 - dosud člen VR FNM

2003 - dosud člen předsednictva České lékařské společnosti JEP

2006 – dosud člen výboru NASC (National Anaesthetists´ Societies Commission) Evropské anesteziologoické společnosti ESA

2005 - čestný člen ÖGARI (Rakouská společnost anesteziologie, reanimatologie a intenzívní medicíny

2006 - čestný člen Slovenské společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

2007 - dosud člen výboru České společnosti intenzívní medicíny ČLS JEP

2008 - čestný člen Society of Anaesthesiologists of Malta

Účast v ostatních odborných grémiích:

1989 - 1998 člen komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací (CSc.) pro obor anesteziologie a resuscitace při UK 3. LF

1996 – 2006 člen Vědecké rady UK 2. LF Praha

1997 - dosud člen pedagogické komise IPVZ, Praha

1998 - 2003 člen odborné komise 04 Vědecké rady IGA MZ ČR

1998 - 2000 člen Vědecké rady MZ ČR

1999 - 2002 alternující člen komise pro obhajobu doktorských disertačních prací (DrSc.) ve vědních oborech chirurgie, tělovýchovné lékařství

1999 - dosud člen zkušební komise pro státní zkoušky z oboru chirurgie na UK 2. LF

1999 – dosud předseda oborové komise pro anesteziologii a resuscitaci Vědecké rady České lékařské komory

2000 - 2005 člen pracovní skupiny VR MZ

2000 - dosud člen redakční rady časopisu Current Anesthesiology Reports, USA

2003 - dosud člen redakční rady časopisu Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

2003 – 2008 předseda Rady Registru intenzivní péče MZ ČR

2003 - dosud člen redakční rady časopisu Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

2005 – 2010 předseda Akreditační komise MZ ČR pro obor Anesteziologie a resuscitace, člen akreditační komise MZ ČR pro obor Intenzívní medicína

2005 - dosud zástupce ČR v komisi pro anesteziologii EUMS (European Board of Anesthesiology, European Union of Medical Specialists)

2007 – dosud člen redakční rady časopisu Anestezja i intenzywna terapia (Polsko)

2010 - předseda akreditační komise MZ ČR pro obor Anesteziologie a intenzívní medicína