Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Léčebné standardy | Další odborné projekty | Dohodovací řízení | Doplnění z prosince 2001

Vážená paní předsedkyně, Vážený pane předsedo,

upozorňujeme na změny při předkládání návrhů nových či modifikovaných registračních listů zdravotních výkonů.

Dne 4.12.2001 schválila 2. pracovní skupina Dohodovacího řízení k Seznamu zdravotních výkonů (2. PS DŘ k SZV) požadavky vyžadované od materiálů pro zařazení k jednání od 1.1.2002. Doplňky k webovým stránkám na podkladě závěrů jednání 2. PS DŘ k SZV dne 4.12.2001:

1. bod programu: ORGANIZACE 2. PS DŘ k SZV, respektive návrh ČLS JEP původně předkládaný jednou z odborných společností ČLS JEP a doplněný o podněty z předsednictva ČLS JEP.

  1. Materiály s návrhy na změny registračních listů a nové registrační listy zdravotních výkonů musí být předloženy 2. PS DŘ k SZV současně v písemné formě (vzhledem k originálnosti razítek a podpisů předkladate- le, představitele jeho odborné společnosti, odborných společností sdílených výkonů, zastřešující odborné společnosti tj. internistické obory, chirurgické obory, laboratorní obory a účastníka DŘ k SZV ze zákona, tj. u OS ČLS JEP) a formě elektronické. Dále se bude pracovat na zasedáních 2. PS DŘ k SZV jen s elektronickou podobou návrhu a aktuální stav jednání bude ihned patrný a dostupný v elektronické poště. Výsledný stav bude po schválení DŘ k SZV a připo- mínkovém jednání k novele vyhlášky SZV porovnán s původním návr- hem, aby mohly být vyhodnoceny nejčastější chyby a omyly v návrzích změn a analyzovány i finanční dopady.
  2. Návrhy se všemi náležitostmi (viz shora) budou 2. PS DŘ k SZV předklá- dány 2x ročně a to 31.12. a 30.06. Zásilku adresovat na předsedu 2. PS DŘ k SZV - ředitel odboru zdravotní péče VZP MUDr. Petr Pokorný, Orlická 4 (2020), 130 00 Praha 3, tel.: 02/21755012,5050, 5061, fax: 02/21755412, e-mail: INFO@VZP.CZ.
  3. Předložený návrh bude zařazen k projednání 2. PS DŘ k SZV do 6ti měsíců po přijetí (po 31.12. či 30.6.). Předkladatel a zástupce odborné společnosti předkladatele budou k jednání pozváni nejpozději 14 dní před termínem jednacího dne
  4. Na případné formální nedostatky návrhu před zařazením do programu jednacího dne 2. PS DŘ k SZV upozorní ředitel MUDr. Petr Pokorný navrhovatele změn a požadavků. V zájmu pružného projednávání návrhů a vyvarování se vyřazení neúpl- ných či chybných materiálů je vhodné, aby navrhovatel sám materiály projednal a ověřil si jejich správnost u ředitele Dr. Pokorného.

Od změny organizace práce 2. PS DŘ k SZV si slibujeme zmenšení administrativy (materiály se nebudou xeroxovat a účastníkům rozesílat), zrychlení jednání (jasné termíny pro obě strany) a vyloučení lobistiky (materiály veřejně všem dostupné k diskusi).

7.12.2001

Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.,
zástupce ČLS JEP v DŘ k SZV