Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Faktory ovlivňující ukazatele homeostázy cholesterolu u metabolického syndromu

Faktory ovlivňující ukazatele homeostázy cholesterolu u metabolického syndromu

Faktory ovlivňující ukazatele homeostázy cholesterolu u metabolického syndromu Novou komponentou metabolického syndromu je zvýšená syntéza cholesterolu spojená s poklesem jeho střevní absorpce. Cílem studie bylo zjistit frekvence genotypů a alel některých kandidátních genů, ovlivňujících inzulínovou rezistenci a metabolickou přeměnu lipidů a jejich vliv na ukazatele homeostázy lipidů, lipoproteinů a cholesterolu. Koncentrace prekurzorů cholesterolu (lathosterol, desmosterol, resp. jejich poměry k cholesterolu) jsou ukazatelem syntézy cholesterolu, koncentrace fytosterolů (kampesterol, sitosterol, resp. jejich poměry k cholesterolu) jsou ukazatelem jeho střevní resorpce.

Do studie bylo zařazeno 95 osob s metabolickým syndromem (56 M/39 Ž) a 195 zdravých osob (99 M/96 Ž). Vedle základních klinických a antropometrických dat byly vyšetřeny parametry glukózové homeostázy, koncentrace lipidů v plazmě a lipoproteinech separovaných ultracentrifugací a konjugované dieny v LDL. Necholesterolové steroly byly stanoveny kapilární plynovou chromatografií. Polymorfizmy apolipoproteinu E, střevní izoformy proteinu vázajícího mastné kyseliny (Ala54Thr), mikrozomálního transferového proteinu (–493G/T) a γ-2 isoformy receptoru aktivovaného peroxizomálními proliferátory (Ala12Pro) byly analyzovány kombinací metod polymerázové řetězové reakce a určování polymorfizmů délky restrikčních fragmentů.

Po adjustaci na věk měly osoby s metabolickým syndromem vyšší BMI, hmotnost tělesného tuku i beztukovou hmotnost (vše P<0,001), obvod pasu a systolický i diastolický TK (vše P<0,01). Současně měly vyšší hladiny glukózy, inzulínu (P<0,001), C-peptidu, CRP (P<0,05), kyseliny močové, konjugovaných dienů v LDL a hodnoty HOMA indexu inzulínové rezistence (P<0,001). Po adjustaci na věk zůstaly významně vyšší koncentrace triglyceridů (P<0,001) a apo B (P<0,01), cholesterolu a triglyceridů ve VLDL (obě P<0,001), a triglyceridů v LDL (P<0,01). Frekvence alel a genotypů vyšetřovaných polymorfizmů se v obou sledovaných skupinách významně nelišila. Syntézu cholesterolu ovlivňuje přítomnost metabolického syndromu a pohlaví, zatímco resorpce cholesterolu je ovlivněna pouze faktorem metabolického syndromu.

U metabolického syndromu jsme zjistili zvýšenou syntézu cholesterolu a pokles jeho střevní absorpce. Neprokázali jsou souvislost alel vyšetřovaných polymorfizmů s klinickými a antropometrickými parametry, ani s koncentracemi lipidů, lipoproteinů, oxidačním stresem, zánětem, stejně jako s ukazateli syntézy a absorpce cholesterolu.

Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 357–366.


Zobrazit vše