Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

V říjnu 2008 se uskutečnilo v Lékařském domě setkání s řešiteli ČLS JEP na projektu pro MPSV— odbor posudkového lékařství „Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností“

Cíl projektu tj. zpracování odborných lékařských podkladů pro hodnocení důsledků zdravotního postižení na pracovní schopnost a invaliditu ve vztahu k pěti nejčastějším příčinám invalidity byl naplněn. Vyhotovené kapitoly - postižení oběhového systému, onkologická, poruchy duševní a poruchy chování, postižení pohybového systému a postižení neurologická - se věnují problematice jak z hlediska klinického obrazu, diagnostických kritérií, průběhu a léčby a vymezuje obecné posudkové zásady pro posuzování jednotlivých druhů zdravotních postižení. Za důležitý aspekt považujeme hodnocení z pohledu dopadu postižení na kvalitu života, schopnost vykonávat běžné aktivity a schopnost pracovat.

Do řešení se promítly i principy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, což považujeme za zvlášť důležité. Výstupy z řešení jsou plně kompatibilní s pokroky lékařské vědy v ČR i mezinárodními a názory odborné lékařské veřejnosti. Smysluplnost práce na projektu tkví v odborném posouzení zdravotního stavu, tj. funkční schopnosti a disability. Odborná hlediska, zpracovaná zkušenými odborníky na aktuální úrovni vědeckých poznatků a technických možností, nepochybně přispějí k objektivizaci funkčních poruch, což vede k co nejefektnějšímu zdravotnímu, sociálnímu, ekonomickému i etickému posouzení a zhodnocení stavu nemocného posudkovým lékařem, ale také k ochraně nemocného před nedoceněním disability, tedy k prevenci případného dalšího zdravotního poškození.

Výsledky projektu byly po schválení vedením MPSV prezentovány řešiteli z České lékařské společnosti J.E.Purkyně na odborném semináři v Lékařském domě. V úvodu vystoupili Mgr. Jiří Král (vrchní ředitel Sekce pro oblast sociální a rodinné politiky MPSV) a Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (hlavní řešitel projektu MPSV a předseda ČLS JEP). Vyjádřili přesvědčení o vysoké účelnosti projektu, neboť i posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti musí korespondovat s dynamickým vývojem medicínských poznatků. O výsledcích řešení Kapitoly II. – Novotvary - informoval Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Kapitoly V. - Poruchy duševní a poruchy chování- Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Kapitoly VI. - Nemoci nervové soustavy - Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc, Kapitoly IX. – Nemoci oběhové soustavy - prof. MUDr. Richard Češka, CSc., Kapitoly XIII. – Nemoci svalové a kosterní soustavy - prim. MUDr. Hana Jarošová.

Projekt (který nadále pokračuje formou veřejné zakázky řešením zbývajících kapitol MKN 10 a výsledky budou rovněž veřejně prezentovány), obsahuje vysoce odborné lékařské podklady pro zpracování prováděcího právního předpisu k novele zákona o důchodovém pojištění a stane se zároveň odborným podkladem pro činnost lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení na úseku posuzování zdravotního stavu pro účely důchodového pojištění.

Zpracování podkladů pro legislativní řešení formou výzkumu renomovaným řešitelem, sdružujícím všechny odborné lékařské společnosti v ČR, je předpokladem toho, že následné legislativní řešení bude mít potřebnou společenskou podporu.

O možnost prezentace výsledků projektu na jaře roku 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu požádal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas předsedu Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Zdeňka Škromacha, neboť si oba uvědomují závažnost dopadů pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti.


Zobrazit vše