Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Role CT v indikaci laparotomie u tupých úrazů břicha

Role CT v indikaci laparotomie u tupých úrazů břicha

Role CT v indikaci laparotomie u tupých úrazů břicha Důležitou roli v managementu tupých poranění břicha hraje spirální kontrastní CT. Otázky výtěžnosti a spolehlivosti této metody zůstávají předmětem zájmu chirurgů. Cílem práce je korelovat výsledek CT vyšetření provedeného při příjmu a operační nález u pacientů operovaných pro tupý úraz břicha.

Autoři se snažili zjistit senzitivitu vyšetření v indikaci terapeutické laparotomie i v poranění jednotlivých orgánů. Předkládaná sestava pacientů je z jednoho pracoviště, není zatížena chybami odlišné interpretace nálezů nebo nejednotností výkladu metodiky sběru dat. Statisticky byly korelovány závěry rentgenologa aktuální v době příjmu pacienta, nezávislé přehodnocení CT-scanů zkušeným rentgenologem a operační nález.

Přesně 101 z celkového počtu 139 pacientů bylo operováno po provedeném inicálním CT. Průměrné ISS bylo 27,8. Senzitivita (SE) při indikaci terapeutické laparotomie byla 88,77/ 89,88 %, výpovědní hodnota pozitivního výsledku (PVPR) byla 92,94/94 %, falešná negativita (FN) byla 11,23/10,11 %. Při poranění jater a sleziny byla SE 88,76/95,50 %, PVPR 96,34/93,41 %, FN byla 11,24 %/ 4,50 %. Při poranění střeva a mezenteria byla SE 27,27/18,18 %, při poranění bránice byla SE 33,33 %. Přidružená poranění hlavy, hrudníku, páteře a pánve zároveň indikovaná k CT vyšetření se vyskytla u 89 (90,1 %) pacientů.

Studie potvrdila vysokou senzitivitu CT v předpovědi terapeutické laparotomie u tupých úrazů břicha. Potvrdila dobrou přesnost u poranění jater a sleziny, které lze využít při indikaci konzervativní léčby. Nepotvrdila dobrou výtěžnost u poranění střeva, mezenteria a bránice, proto i při negativním CT nálezu doporučují autoři observaci pacienta.

Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 1, s. 37–40.


Zobrazit vše