Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis ze Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP

Zápis ze Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP

Zápis ze Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP

Shromáždění se zúčastnilo 85 představitelů OS ČLS JEP (včetně členů předsednictva ČLS JEP).

Program:

 • Zahájení: prof. Palička
 • Zpráva o ČLS JEP za období únor až listopad 2007: prof. Blahoš
 • Zpráva Revizní komise: doc. Marešová
 • Informace o změnách v sekretariátu: pí Ponocná
 • Zpráva o hospodaření: prof. Švihovec
 • CME: prof. Škrha
 • Informace o NTS: dr. Kacetl
 • Informace o dohod. řízení: MUDr. Cabrnochová
 • Informace o identifikačních kartách: prof. Homolka
 • Diskuze

Prof. Blahoš připomněl 220. výročí narození J. E. Purkyně, které připadlo právě na 17. prosince. O odkazu J. E. Purkyně bude podrobnější zmínka v příštím čísle Revue ČLS JEP, které bude současně kompletní zprávou o činnosti za rok 2007. Vyjádřil přesvědčení, že ČLS JEP jako celek si zachovala i v letošních neklidných dobách rozvahu, důstojnost a slušnost. Ve smyslu svého poslání nevybočovala z premis, jejichž základem je odbornost a etika jako nejpodstatnější postuláty pro její existenci od dob J. E. Purkyně.

V počtu členů došlo opět k mírnému zvýšení, a to na 34541 členů a 87781 členství. Počet odborných společností (OS) zůstal stejný, tj. 104 OS a aktivity OS a SL svým počtem a rozsahem daleko předstihují činnost jakýchkoli jiných českých lékařských a obecně zdravotnických organizací.

Z akcí o nichž byl sekretariát informován, bylo 648 akcí OS a 170 akcí SL, vesměs rázu celoživotního vzdělávání. ČLS JEP pořádá také každoročně mezinárodní kongresy v rámci mezinárodních veletrhů v Praze (Pragomedica) a v Brně (Hospimedica). V roce 2008 bude tématem 17. kongresu (16. dubna) prevence příznaků stárnutí a to v rámci veletrhu Pragomedica. ČLS JEP bude také aktivním účastníkem oslav 100letého výročí úmrtí Josefa Hlávky. Vedení sekretariátu učinilo výrazný pokrok v organizaci sjezdů, konferencí, sympozií apod. s administrativní pomocí odborné agentury. ČLS JEP je spolupořadatelem mezinárodních sjezdů EUMASS a AMEE (každý z nich o více než 2000 účastníků). Akce pořádané sekretariátem mají výhody finanční, jsou zaštítěny Společností a nesou její jméno. Při této příležitosti proto doporučil, aby při výběrovém řízení akcí org. složek byly vzaty v úvahu i výhodné podmínky mateřské organizace, tj. ČLS JEP. Větší akce jsou nezřídka zaštítěny členy předsednictva, což lze chápat jako projev úcty k naší Společnosti. Přispívá k ní i úcta ke všem vyznamenáním, a poctám udělovaných předsednictvem a výbory OS nebo SL.

Stále se však nedaří získávat mladé členy, proto je potěšující, že s velkou pravděpodobností bude utvořen Spolek studentů medicíny ČLS JEP. Jeho ustavení bylo zdrženo výměnou vedení české studentské organizace, která je členem mezinárodní studentské organizace IFMSA.

Další informace se týkala styků s úřady a organizacemi na úrovni národní a mezinárodní, které se obracejí na ČLS JEP jako na zastřešující organizaci odborných společností a spolků lékařů (MZ, IPVZ, profesní komory, MPSV, UK, zdravotní pojišťovny, SÚKL, SZÚ, ČSČK, AVČR, Nadace Český literární fond, senát parlamentu ČR, Nadání J. M. Z. Hlávkových, Učená společnost ČR, Liga proti rakovině, organizace E-Health a další). Nejde jen o organizace zdravotnické, nýbrž i obecně kulturní a i v této oblasti se může ČLS JEP angažovat.

Na úrovni MZ je ČLS JEP zastoupeno ve Vědecké radě IGA MZ, Odborném kolegiu ministra, Zdraví 21, akreditační komisi.

S MPSV byla uzavřena dohoda o součinnosti v otázkách odborného posuzování invalidity. Jde o dlouhodobý program ve formě grantu. V 1. polovině r. 2008 budou zpracovány kapitoly: duševní choroby, neurologie, onkologie, revmatologie, kardiovaskulární choroby.

Na úrovni mezinárodní jsou to zejména WMA (s regionální úřadovnou při sekretariátu ČLS JEP), WHO včetně organizací CIOMS a EFMA a regionální úřadovny v ČR. Významné je zastoupení v UEMS. Úzké styky máme s bratrskou Slovenskou lékařskou společností (společné časopisy, sjezdy apod.).

Několik jednáni proběhlo s ČLK s výslednou dohodou o vytvoření asociace ČLK a ČLS JEP pro celoživotní vzdělávání lékařů. Konečná verze dohody však dosud nebyla schválena vedením obou organizací. Zatím platí, že za akce pořádané organizačními složkami ČLS JEP jsme oprávněni vydávat kredity. OS a SL mohou žádost o kredity ze vzdělávací činnosti zasílat přímo na sekretariát ČLS JEP. O udělených kreditech pak informujeme ČLK, která je registruje. Žádost o kredity musí mít ovšem náležitou formu, o níž jsme již informovali a kterou lze ochotně poskytnout vedením našeho sekretariátu. ČLK bylo předsednictvo požádáno o připomínky k připravovanému Stavovskému předpisu č. 16. Připomínky jsme zpracovali a budeme o nich s ČLK jednat začátkem příštího roku.

V průběhu r. 2007 se podstatně rozšířily služby poskytované sekretariátem organizačním složkám zdarma, přičemž všechny činnosti zahrnují spotřebu materiálu, využití výpočetní a ostatní techniky, telefonické spojení, internet, spotřebu energie, apod. Dále je to:

 • Vedení evidence členů – rozeslání složenek na úhradu členských příspěvků, sledování plateb, rozeslání upomínek, evidence členské základny
 • Ekonomika a účetnictví – vedení a sledování hospodaření, vystavování a úhrady dokladů, sledování aktuální daňové legislativy, vedení mzdové agendy a výkaznictví, ekonomické a právní poradenství
 • Sekretariát a předsednictvo – vedení běžné agendy, medaile a diplomy pro udílení poct, udílení kreditů kontinuálního vzdělávání podle dlouhodobé dohody s ČLK, zastoupení OS a SL při nejrůznějších jednáních (a zastupují i OS stojící mimo ČLS JEP, požádají-li o to.
 • Budova Lékařského domu – bezplatné využití přednáškových sálů včetně ozvučení a promítací techniky
 • Sekretariát poskytuje – rozeslání materiálů prostřednictvím členské evidence (ČLS JEP má smlouvu s Českou poštou o slevě na poštovném), vyhotovení certifikátů a jiných tiskovin, organizační zabezpečení seminářů a vzdělávacích akcí, na žádost organizační složky realizace webových stránek, atypické účetní operace, složité smlouvy (s pomocí právníka), příprava identifikačních a slevových karet.

Z uvedených důvodů a dále vzhledem ke skutečnosti, že členský příspěvek 250 Kč ročně se nezměnil od roku 2004, poplatky se snížily na 100 Kč pro důchodce starší 70 let a pro ženy na mateřské dovolené a bude pravděpodobně ještě nižší pro studenty, dále vzhledem k inflaci a obecně se zvyšujícím se nákladům, dává předsednictvo k úvaze tomuto Shromáždění zvýšit příspěvek na 280 Kč ročně, tedy o 30 Kč více. Na základě hlasovávání byl tento návrh přijat (63 účastníků bylo pro, 11 bylo proti a 11 se zdrželo hlasování).

V průběhu roku 2007 byly rozeslány organizačním složkám v souladu se závěry Sjezdu delegátů další návrhy k diskuzi. Šlo především o:

 1. Individuální řádné členství – lékaři, farmaceuti a ostatní pracovníci ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Dle dosud platných stanov se podmínky nemění, tzn., plné řádné členství v některé organizační složce ČLS JEP: členský příspěvek pro ústředí ČLS JEP + členský příspěvek organizační složce, (která si výši určuje sama). Toto plné členství má všechny výhody, práva a povinnosti, zodpovědnost podle dosud platných Stanov.
 2. Individuální přidružené členství odborné společnosti - lékaři, farmaceuti a ostatní vysokoškoláci plus ostatní zdravotní pracovníci. Důvodem k zavedení individuálního přidruženého členství je zkušenost některých odborných společností, do nichž se hlásí členové, kteří jsou již členy jiné OS ČLS JEP, a kteří svým eventuálně vysokým počtem pak zasahují do poslání a cílů OS, včetně ovlivnění skladby členů výborů. Z tohoto důvodu se výbor OS rozhodne, zda přijme člena z jiné OS buď jako plnoprávného člena nebo jako přidruženého člena bez práva volby a být volen do výboru složky včetně práv a povinností a eventuálně se sníženým příspěvkem pro OS

  O přesné náplni individuálního přidruženého členství by měla rozhodovat výhradně příslušná organizační složka.

  Podmínky přijetí za řádného a přidruženého člena by měly výbory OS definovat předem.

 3. Přidružené členství právnické osoby – lékařské společnosti mimo ČLS JEP
  Za přidružené členství právnické osoby – lékařské společnosti, které stojí mimo ČLS JEP budou poplatky pro ČLS JEP odstupňované podle počtu členů, kteří nejsou členy ČLS JEP. Právnická osoba bude mít možnost získat pro své členy kredity za akce, které pořádá v rámci celoživotního vzdělávání a jiné výhody. Pokud jde o pacientské organizace, nelze je přiřadit k ČLS JEP. Jejich spolupráce s organizační složkou je však vítaná.
 4. Přidružené členství právnických osob nelékařských (např. firmy)
  • Členství bez hlasovacího práva i bez možnosti být volen.
  • Nutné uzavření smlouvy o podmínkách členství a příspěvcích za ně.
  • Členství v ČS JEP (musí být podmínkou) s možností členství i v organizační složce.
  Po delší diskuzi dohodnuto, že za přidružené členství právnických osob nelékařských, bude ČLS JEP účtována částka 10 000,- Kč ročně bez ohledu na velikost firmy.

V souvislosti s činností OS podalo předsednictvo návrh na delegování pravomocí:

 • Výbory jednotlivých organizačních složek mohou navrhovat rozšíření pravomoci (např. předat databázi členské evidence - bez možnosti zneužití)
 • Organizační složky mohou založit prostřednictvím ČLS JEP vlastní s.r.o. s dohodnutými podmínkami (delegování podpisů smluv do určité výše, apod.)
 • Rozšíření pravomocí by bylo možné pouze u těch organizačních složek, které o to projeví zájem.

Ještě před Sjezdem delegátů obdržel sekretariát ČLS JEP od velkých OS oznámení o ustavení funkce tzv. odborných regionálních konzultantů. Během tohoto roku byly rozeslány OS žádosti o další návrhy na krajské event. regionální konzultanty ( „regionální“ rozumíme zahrnutí např. dvou krajů resp. územní pravomoce přesahující hranice kraje podle lokálních podmínek). Obdrželi jsme příznivou odpověď od 35 OS. Některé již uvedly jmenné návrhy. Funkce předsednictva ČLS JEP by byla pouze koordinační s úpravami do právního rámce (s pomocí právníka). Jakmile budou návrhy takto zpracovány, budou o nich organizační složky vyrozuměny. Předsednictvo se opakovaně zabývalo strukturou a funkcí sekcí OS. Jelikož jsou sekce součástí OS, je přirozené, že jejich činnost musí být ve shodě se stanovami OS, za jejichž plnění je zodpovědný výbor OS. Při předsednictvu pracují pracovní skupiny, které mají mezioborový statut. K dnešnímu dne je 10 pracovních skupin. Z podnětu naší Společnosti pro lékařskou etiku bylo zahájeno jednání o vzniku Rady pro etiku, jejíž cílem bude řešení lékařských etických otázek v celonárodním měřítku. Předsednictvo se na každé schůzi zabývá i činností Spolků lékařů, neboť je přesvědčeno, že existence spolků má, a hlavně bude mít své zvětšující se opodstatnění mimo jiné v celoživotním vzdělávání pořádaném ČLS JEP a nepochybně i v možnosti ovlivňování do jisté míry místní zdravotnickou politiku případně v součinnosti s regionálními konzultanty.

Činnost ČLS JEP je obecně známá ve zdravotnických kruzích. V obecném podvědomí je díky svému odbornému poslání, přísně nadstranické politice i díky absenci mediálně atraktivních námětů a kauz vnímána méně než by si zasloužila. Popularizace jakékoli činnosti zvyšuje v dnešní době její význam a popularizace činnosti lékařských oborů a zdravotnictví obecně má především význam zdravotně prospěšný např. v prevenci. Ve výběrovém řízení bude předsednictvo jednat s PR agenturami právě ve snaze popularizovat naši činnost a oslovit širší vrstvy obyvatel.

Doc. Marešová, předsedkyně Revizní komise (RK) ČLS JEP, která se pravidelně zúčastňuje jednání předsednictva, podala informaci o činnosti revizní komise ČLS JEP. Zatím je řešena jedna stížnost. V současné době dobíhají v OS volby, podle kontroly zápisů vědeckým sekretářem prof. Homolkou je zatím stav bezproblémový a bez připomínek.

Revizní komise nezjistila žádné rozpory v účetní evidenci a vyslovila souhlas s výsledky hospodaření v předchozím období. Získané dotace ČLS jsou evidenčně oddělené s průhledným hospodařením. Nejčastějšími chybami OS zůstává nedostatečná znalost Stanov, nebo jejich nesprávný výklad.

Problémem zůstávají sekce OS, které často jsou multioborové, ale závislé od OS, která Sekci vytvořila. Nemají jasně definovanou činnost v Stanovách a bylo by vhodné toto pro následující volební období doplnit.

RK se zabývala činností Nakladatelského střediska, které je součástí sekretariátu ČLS JEP. Změnou v tomto středisku se výrazně zlepšilo hospodaření a snížily se významně náklady.

Pro časové zaneprázdnění jsou často problémy řešeny pomocí mailové pošty, někdy s určitou prodlevou. Díky dobré spolupráci s členy RK, předsednictvem a sekretariátem ČLS JEP a vstřícností většiny členů RK lze postupně jednotlivé problémy či připomínky vyřešit.

Paní E. Ponocná, ředitelka sekretariátu, stručně informovala o personálních změnách, které proběhly v sekretariátu od posledního sjezdu ČLS JEP.

V NTS nahradil Mgr. Poláka dr. Kacetl ve funkci vedoucího střediska, z inzertního odd. odešla pí Klobásová a nastoupily zde dvě nové pracovnice, Doc. Šrajerová a Mgr. Zemanová. Mzdová účetní, paní Hrubá, odchází koncem roku do důchodu a její práci převezme sl. Slivanská, která v současné době zpracovává v ekonomickém odd. především agendu spojenou s vydáváním našich časopisů.

Sl. Slivanská již absolvovala několik školení a pí Hrubá ji od září zasvěcovala do práce mzdové účetní. Všechny tyto změny by tedy v žádném případě neměly ohrozit chod sekretariátu ČLS JEP.

Byla podána informace o spolupráci s Mgr. Uhrovou, se kterou ČLS JEP pořádá kongresy a sjezdy.

Zprávu o hospodaření přednesl prof. Švihovec

Finanční prostředky organizačních složek ČLS JEP: Každá organizační složka má vedeno subkonto u ČLS JEP, o nakládání se svými prostředky rozhoduje pouze výbor organizační složky. Zisk ze všech aktivit, které organizační složky mají (pořádání konferencí, sjezdů a ostatních vzdělávacích akcí včetně příjmů od sponzorů, posudkové, garanční poradenské činnosti, vydávání odborných časopisů ap.) je po zdanění beze zbytku převeden na subkonto příslušné organizační složky.

Příjmy z členských příspěvků organizačních složek, darů a podobně patří také příslušné organizační složce.

Finanční prostředky ČLS JEP. Příjmy ČLS JEP jsou tvořeny zejména z členských příspěvků a pronájmů nebytových prostor v budově Lékařského domu.

Z těchto příjmů jsou hrazeny náklady na údržbu domu a na služby poskytované organizačním složkám (vedení členské evidence, vedení účetnictví a zpracování daní, ap.) Náklady oproti loňskému roku stouply, a to především v oblasti služeb. Toto zvýšení se týká zejména hospodaření organizačních složek, které pro výkony svých činností využívají stále častěji služeb jiných subjektů. Tato skutečnost se projevila i na nižší částce ve vyplacených osobních nákladech. Ostatní služby zahrnují položky jako například poplatky do mezinárodních organizací, odpisy majetku, bankovní poplatky ap. Navýšení je zde způsobeno jednak změnou účtování odpisů (doposud o nich bylo účtováno až na konci roku, nově jsou účtovány každý měsíc, aby průběžné výsledky byly přesnější) a větším počtem již zaplacených poplatků do mezinárodních společností.

Prof. Škrha informoval o Evropské unii lékařů specialistů (UEMS), která byla založena v roce 1958. Cílem UEMS je harmonizovat vzdělávání lékařů v členských zemích a to jednak specializační, jednak kontinuální. UEMS vytváří obecné zásady jako základní principy tvořící osnovu pro vzdělávací programy. Dále se zaměřuje na kontinuální vzdělávání (CME), v němž chce zejména delegovat pravomoc v udělování kreditů na národní orgány. Tímto mechanismem mohou být přidělovány mezinárodně garantované kredity, které jsou zároveň vzájemně uznatelné v zemích EU.

Česká republika zastoupená ČLS JEP je členem UEMS od r. 2004. Některé odborné společnosti jsou aktivními členy Sekcí UEMS, na jejichž zasedáních probíhá hodnocení CME u žadatelů (jednotlivých lékařů). Při tomto procesu jsou vystavována potvrzení o adekvátním absolvování CME, která jsou potřebná pro lékaře měnících zemi svého působení.

ČLS JEP se podílí na vytvoření jednotného konceptu CME tak, aby požadavky na akce pořádané ČLS byly srovnatelné s hodnocením ČLK, fakultami či dalšími akreditovanými organizacemi. ČLS iniciovala v r. 2007 myšlenku vytvoření konzorcia (asociace) organizací podílejících se na CME. V tomto směru proběhla i jednání s ČLK zaměřená na obsah Stavovského předpisu č. 16.

V rámci specializačního vzdělávání byly zahájeny diskuse týkající se počtu základních oborů a možností redukce dosavadního stavu 83 oborů.

Dr. Kacetl přednesl zprávu o činnosti NTS. Periodika vydávaná ČLS JEP dlouhodobě představují velmi cenný a časově stálý zdroj profesních informací, nezbytný zejména pro postgraduální vzdělávání lékařů.

Všechny časopisy vycházejí v silném konkurenčním prostředí. Jejich odborná profilace s sebou nese relativně malé náklady, což na jedné straně zvyšuje cenu výroby a na druhé snižuje komerční atraktivitu pro inzerenty.

V posledních deseti letech narostl počet odborných lékařských časopisů na víc než dvojnásobek předchozího stavu, celá řada konkurenčních nakladatelství, mnohdy se silným zahraničním kapitálovým zázemím, se snaží nejrůznějšími metodami získat co největší podíl na trhu. Týká se to samozřejmě i NTS ČLS. Přes tuto skutečnost si tituly ČLS JEP mezi lékaři udržují velmi dobrou pověst danou jednak tradicí, jednak odborně vyspělými týmy redakčních rad a autorů. To je také největším kapitálem Nakladatelského a tiskového střediska. Nemalý význam má i silné členské zázemí ČLS JEP.

Nezávisle na zmíněných pozitivech vedení ČLS JEP prosazuje úsporná opatření v nakladatelské činnosti. NTS průběžně racionalizuje svou činnost s cílem snižovat výrobní náklady, vnitřní režii a především razantně oživit inzertní akvizici.

Garanty odborné kvality jednotlivých časopisů jsou odborné společnosti ČLS JEP. Ty jmenují vedoucí redaktory, kteří spolu s redakčními radami profilují obsahové zaměření titulů. Bylo by žádoucí, aby vedení odborných společností úžeji spolupracovala s NTS ČLS JEP, aby příslušným časopisům věnovala větší pozornost z hlediska jejich propagace. Prospělo by to nepochybně úsilí NTS o zvýšení počtu předplatitelů a souběžně s tím o masivnější prezentaci časopisů na veřejných fórech, veletrzích, kongresech atd.

Předsednictvo sleduje úroveň vydávaných článků a odměňuje nejlepší práce. Letos se tak stalo pod záštitou pana MUDr. Jana Rakušana, místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky, na slavnostním aktu v pražském Valdštejnském paláci. Velký problém je v současné době v získávání inzerce. malonákladová, odborně velmi vyhraněná periodika, stojí na okraji zájmu inzerentů.

Další překážku, kterou je a bude nutné překonávat provozními úsporami a cenovou politikou, představuje nárůst cen materiálových vstupů do tiskárenské výroby, zdražení poštovného při distribuci časopisů a zvýšení sazby DPH na 9 % od roku 2008 (oproti 5 % v roce 2007).

Ekonomickému tlaku lze čelit, vedle maximální inzertní aktivity, pouze zvýšením cen časopisů, získáváním dotací, event. sponzorů. I v tomto ohledu je ČLS JEP relativně úspěšná. Ministerstvo zdravotnictví uznalo, po opakovaném jednání, důležitost vydávání odborných časopisů pro rozvoj medicínských oborů a vzdělávání lékařů a některé z nich podpořilo udělením dotace. To samozřejmě nevylučuje cíl NTS, být promyšlenou obchodní a propagační strategií svébytným a ekonomicky výkonným článkem ČLS.

MUDr. Cabrnochová informovala o dohodovacím řízení k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Zpráva se týkala činnosti 2. pracovní skupiny DŘ k SZV. MZČR na začátku roku vytvoří konzultační skupinu, která by měla pokračovat v činnosti této skupiny. Většina výkonů, které projednala pracovní skupina však neprošla DŘ a nutno vyřešit s MZ jak bude dál naloženo s materiály z této pracovní skupiny.

Prof. Homolka názorně předvedl grafické návrhy identifikačních a slevových karet pro členy ČLS JEP. Seznámil s uvažovanými údaji, které by měly tyto karty obsahovat. V současné době probíhají jednání s firmou IT serve, s.r.o. Řešeny jsou jednotlivé připomínky členů předsednictva, další jednání proběhnou koncem ledna 08.

Diskuse:

 • Doc. Hoza, OS pediatrická – vyslovil nesouhlas se zvýšením členských příspěvků, navrhoval by naopak snížení.
 • prof. Geršl, OS farmakologická – navrhl snížení členského poplatku 10 000,- pro firmy. Odpověď – org.složka může požádat předsednictvo ČLS JEP o udělení výjimky.
 • MUDr. Baudyš, OS psychiatrická a doc Hůlek, OS hepatologická – dotaz zda forma subjektu zřízeného organizační složkou za účelem podnikání může být pouze s.r.o. Odpověď (JUDr. Vacek) – nemusí, právní forma může být libovolná, forma s.r.o. je však nejvýhodnější.
 • MUDr. Křížová, OS epidemiologická – může být člen ČLS JEP plnoprávným členem ve více organizačních složkách? Odpověď (JUDr. Vacek) – může, záleží na vnitřních předpisech příslušné organizační složky.
 • OS urgentní medicíny – vyslovilo uspokojení s možností přidruženého členství.
 • prof. Geršl, OS farmakologická – dotaz zda má org.složka zrevidovat dosavadní členství svých členů, pokud se rozhodnou, že plnoprávný člen nemůže být členem v žádné další org. složce. Odpověď – záleží na rozhodnutí org. složky, doporučuje se nerevidovat, ale začít od určitého data přijímat členy podle nových pravidel.
 • doc. Nejedlý, OS chirurgie ruky – informuje o stavu, kdy mezinárodní organizace přijímá pouze plnoprávné členy. Zcela výjimečné případy bude řešit výbor OS nebo vedení ČLS JEP.
 • Prof. Novák, SL Beroun – ČLS JEP by měla utvořit orgán pro koordinaci činnosti krajských konzultantů, upozorňuje na obtížnost práce org. složek na venkově
 • Doc. Hoza, OS pediatrická – navrhuje zahájit jednání s ministerstvem o legislativním zakotvení krajských konzultantů. Bude zahájeno jakmile bude jasný právní rámec.
 • OS plastické chirurgie – navrhuje nařízení konzultanta do krajských zastupitelství
 • Prof. Anděl, předsednictvo ČLS JEP - chce nalézt rovnováhu mezi konzultantem a krajem, zavést registr konzultantů a určit jejich pravomoc.
 • Doc. Hoza, OS pediatrická – pokud nemají konzultanti pravomoc, nejsou jim zpřístupněny potřebné informace. Odpověď viz shora.

  Zapsala 18.12.2007

  Eva Ponocná
  ředitelka sekretariátu ČLS JEP


  Zobrazit vše