Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.,
přednosta  Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF a FN Motol
tel. 2443 5903   
fax 2443 3520 
e-mail: petr.goetz@lfmotol.cuni.cz    

Ženatý, manželka MUDr. Jana Goetzová, 2 synové: JUDr. Jan Goetz, 1963, MUDr. Michal Goetz, 1972

Promoce na Fakultě dětského lékařství UK 1961,
atestace z pediatrie I. st. 1964, atestace z klinické genetiky 1974, kandidát věd 1978
habilitace 1991, jmenování profesorem 1994
proděkan 2. LF UK 1997 - 2000

Průběh praxe:

 • 1961-1963  Okr.nem. Planá u Mar. Lázní - dětský lékař
 • 1963-1965  Okr.nem. Kolín - dětský lékař
 • 1965-1967  II. dětská klinika FDL UK Praha-sekund.lékař
 • 1967-1971  FDL UK Praha - interní aspirant, obor lékařská  genetika - cytogenetika
 • 1971-1978  FDL UK - Ústav výzkumu vývoje  dítěte, odd.  lék. genetiky, odb. techn. prac.
 • 1978-1980  Dtto, vědecký pracovník
 • 1980-1990  FN  Motol, odd.  lék. genetiky, zdravotnický  zástupce přednosty
 • 1982-1983  pobyt v MRC Population and Cytogenetic  Unit v  Edinburgu  - visiting scientist,
 • 1985          2měsíční pracovní pobyt na témž pracovišti.
 • 1990- 2010 Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF UK a FN Motol, přednosta
 • 2002 - 2010   předseda Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti JEP
 • 2002 - dosud vedoucí Katedry klinické genetiky IPVZ
 • 2002 – dosud člen/předseda atestačních komisí pro obory Lékařská genetika a Klinická genetika  
 • 2002 – dosud externí posuzovatel  ČIA pro akreditaci genetických laboratoří
 • 2010 – dosud předseda akreditační komise MZdČR pro obor Lékařská genetika  
 • 2008 – dosud zahraniční člen rady Agentury na podporu výskumu a vývoja Slovenské rep.  

Publikace: (klinická genetika, klinická a experimentální cytogenetika, onkogenetika)
46 prací v zahraničních periodicích,114 prací v domácích časopisech
Více než  550 citací v zahraniční literatuře

Recenzent IGA, GAČR, GAUK, FVRŠ

Výzkumné úkoly:
Řešitel 15 výzkumných úkolů, vesměs ohodnocených ve skupině A

Ceny

 • Cena Společnosti lékařské genetiky za nejlepší publikace za léta 1974, 1981, 1987, 1998, 2001
 • Cena Předsednictva České lékařské společnosti 1991
 • Stříbrná medaile 2-LF UK 1997,  Pamětní medaile k 650. výročí Karlovy University

Společnosti :

 • Presidium České lékařské společnosti JEP – člen, zvolen 2011
 • Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti JEP
 • Spolek českých lékařů v Praze – člen výboru  
 • Cytogenetická sekce České biologické společnosti ČAV - člen
 • Evropská společnost lékařské genetiky - člen
 • Člen Vědecké rady UK 2. Lékařské fakulty  do r. 2006
 • Člen vědecké rady  Ministerstva zdravotnictví ČR 2002-2005

1. 4. 2011                                           
Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.