Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Osobní údaje:

Místo narození: Havlíčkův Brod
E-mail: havlicek@nem.pce.cz

Vzdělání a kvalifikace:

09/1958 - 06/1964 Lékařská fakulta MU v Brně
09 /1953 - 06/1957 Jedenáctiletá střední škola, Žďár nad Sázavou
1968 atestace I. stupně z chirurgie 1972
1972 psychologie a pedagogika, Pedagogická fakulta Hradec Králové
1973 atestace II.stupně z chirurgie 1979
1979 atestace z thorakochirurgie
1990 astestace z pediatrické chirurgie
1993 kandidát lékařských věd, II.LF UK, Praha Motol 
1993 habilitace, docent, LF MU Brno

Licence ČLK:

Oprávnění k výkonu funkce vedoucího lékaře v oboru Chirurgie, hrudní chirurgie, dětské chirurgie
Oprávnění k výkonu funkce odborného zástupce pro lůžková zařízení v oboru Chirurgie, hrudní chirurgie a pediatrické chirurgie
Oprávnění k výkonu odborného zástupce v oboru Chirurgie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie a dětské chirurgie

Další schopnosti a dovednosti:

Jazykové vybavení : Ruský jazyk  - slovem i písmem
  Německý jazyk - slovem i písmem
  Anglický jazyk - základní znalosti
PC znalosti: Kancelářská aplikace - MS Office (MS Word, MS Excel)
  Internet prohlížeč - MS Internet Explorer
Osvědčení: Řidičský průkaz - skupina B
Další dovednosti: Psaní na stroji  

Průběh zaměstnání:

1959 - 1974 sekundární lékař, chirurgické oddělení Nemocnice Pardubice
1974 - 1980 poliklinika, Pardubice
1980 - 1990 ordinář pro hrudní chirurgii, chirurgické oddělení Nemocnice, Pardubice
1990 - 1993 primář oddělení dětské chirurgie, centrálních ambulancí a operačních sálů,
1993 - 2002 primář chirurgického oddělení Nemocnice, Pardubice
2002 - dosud přednosta chirurgické kliniky Krajská nemocnice, Pardubice

Odborná praxe:

Chirurgická klinika LF UK v Hradci Králové
III. chirurgická klinika 1. LF UK v Praze
Chirurgická klinika IPVZ v Praze Na Bulovce
VÚTRN a oddělení pro hrudní chirurgii. FN v Praze Na Bulovce
Chirurgická klinika FN v Ostravě Klinika dětské chirurgie FN v Praze Motole
Klinika detské chirurgie FN v Brně
Klinika dětské chirurgie Thomayerovy nemocnice v Praze
Chirurgická klinika FN , Královské Vinohrady, Praha

Zahraniční praxe:

Německo: Chirurgická klinika v Halle, Berlíně, Lipsku, Jeně, Basumu, Loewenstainu, Drážďanech
Maďarsko: Chirurgická klinika, kardiochirurgie a hrudní chirurgie Budapest, Szeged
Sovětský svaz: Chirurgická klinika Moskva, Tbilisi
Holandsko: Chirurgická klinika Arnheim, Appeldoorn, Doetinchem, Utrecht
Rakousko: Vídeň, Linec, Wels

Pedagogická praxe:

1968 - 1974 střední zdravotnická škola v Pardubicích
1980 - 1988 střední zdravotnická škola v Pardubicích
1990 - dosud externí učitel Lékařské fakulty v Hradci Králové
1997 - dosud Univerzita Pardubice
2002 - dosud Ústav zdravotnicích studií, Univerzita Pardubice

Vědecká činnost:

Koordinace 2 ukončených grantů Netkané textilie na jedno použití v chirurgii
  Manuál pro audit traumacenter
Hlavní řešitel grantů IGA MZ ČR Kvasinková sepse na chirurgické JIP
  Ovlivnění SIRS u závažných poranění hrudníku

Spolupráce na standardech v rámci grantu IG MZd a ČLS JEP.

Aktivity v profesních, odborných organizacích a vědeckých institucích:

1993 - 1995 představenstvo ČLK
1992 - 1995 okresní představenstvo ČLK
1993 - 1996 člen výboru České pediatricko - chirurgické společnosti
1995 - 1997 Vědecká rada ČLK
1995 - 1997 předseda oborové komise pro chirurgii VR ČLK
1997 - dosud člen oborové komise pro chirurgii VR ČLK
1996 - 2000 místopředseda České chirurgické společnosti
1998 - dosud člen Vědecké rady LF UK v Hradci Králové
1998 - dosud člen oborové komise pro chirurgii VR LF MU v Brně
2000 - dosud předseda České chirurgické společnosti
1999 - dosud člen katedry biologických oborů Univerzita Pardubice
2000 - dosud člen pracovní skupiny pro chirurgii VR MZd ČR
2001 - dosud člen redakční rady Rozhledů v chirurgii
2003 - dosud člen Vědecké rady Univerzity Pardubice
2003 - dosud člen Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií, Univerzity Pardubice
2002 - dosud člen oborové komise VR LF UK v Hradci Králové
2003 - dosud  člen Vědecké rady III: LF UK v Praze
2003 - dosud člen prezidia ČSL J.E. Purkyně
2002 Čestný člen Slovenské chirurgické společnosti