Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Jméno: Prof. MUDr. Jan HOŘEJŠÍ, DrSc.

ženatý, 2 děti a 4 vnoučata

Vzdělání: 

 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta všeobecného lékařství, promoce s červeným diplomem 26.6.1963

Atestace:  

 • 1967 atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1971 atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1983 nástavbová atestace z dětské gynekologie (první v republice)

Vědecké a pedagogické hodnosti:

 • 1981  CSc.
 • 1991  DrSc.
 • 1991 habilitace docentem gynekologie a porodnictví  
 • 1995 jmenován profesorem gynekologie a porodnictví UK

Členství a funkce v organizacích  ČR a v zahraničí:

 • člen a předseda České společnosti  gynekologie dětí a dospívajícícíh ČLS JEP
  a člen a předseda Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS
 • člen výboru České gynekologické a porodnické společnosti:
  1993 – 1997 vědecký sekretář, 1997 – 2001 předseda
 • člen Vědecké rady  České lékařské komory
 • člen výboru Spolku lékařů českých v Praze ČLS JEP
 • člen a pokladník výkonného výboru Mezinárodní federace gynekologie dětí a dospívajících (FIGIJ)
 • president Evropské asociace gynekologie dětí a dospívajících (EURAPAG)
 • čestný člen Gynekologických a porodnických společnosti Maďarska, Slovenska, Polska a Bulharska
 • člen Fothergill Club London  (1993)

Publikační činnost:

- monografie Dětská gynekologie (Avicenum 1990)  
- kapitoly v jiných monografiích 19
- odborné články v časopisech a jiných publikacích 410
                                        (Z toho v zahraničí 156)
- přednášky odborné v zahraničí  537
                                        (Z toho v zahraničí 195)

V současné době pracuje na Gynekologicko-porodnické kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol a je vedoucím Subkatedry dětské gynekologie IPVZ  

Hlavní odborné zaměření:  Gynekologie dětí a dospívajících