Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Václav Janoušek, CSc.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK U nemocnice 5, 128 53 Praha 2

1948 Maturita na reálném gymnasiu
1948 - 1953 Lékařská fakulta University Karlovy
1953 - dosud
Ústav patologické fyziologie FVL UK nyní 1. LF UK
(asistent, docent, profesor, přednosta ústavu)
1958 Atestace z laboratorních metod vyšetřovacích
1962 Obhájení disertační práce
1967 Universitní zkouška z anglického jazyka
1969 - 1970 Vědecký pracovník na Institute of Dermatology, Londýn, UK
1975 - 1976 Výzkumný pracovník na Rockefeller University‚ New York, USA
1980 Výzkumný pobyt na Institute of Dermatology, Londýn, UK
1983
Přednášky z oblasti patofyziologie metabolismu porfyrinů na mezinárodních sjezdech a zasedáních Generální sekretář Výroční konference Association of Medical Deans in Europe (AMDE)
1983 - 2001 Člen Výkonného výboru AMDE / AMSE
1982 - 1985 President Association of Medical Schools in Europe
1995 - dosud Člen předsednictva České lékařské společnosti JEP
1968 - dosud
Vědecký sekretář, místopředseda, předseda, čestný předseda Společnosti patologické a klinické fyziologie
1953 - dosud
Člen výboru a předseda Společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví Vedoucí kabinetu metodiky výchovy IPVZ Člen Fyziologické společnosti ČLS JEP
1990 - 1993 Proděkan pro zahraniční činnost 1. LF UK

Člen Vědecké rady IPVZ
Člen Vědecké rady
České lékařské komory

Publikace:
Sdělení v domácích i zahraničních časopisech zejména z oblasti metabolismu porfyrinů. Autor a spoluautor skript a učebnic z patologické fyziologie, výukových filmů.

Nositel řady medailí a ocenění domácích i zahraničních fakult a institucí, cen odb. společností aj.