Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Datum narození: 17. 8. 1958 v Českých Budějovicích

Stav: vdaná, manžel prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., děti: Mgr. Jan, nar. 1982, Ing. Denisa, nar. 1988

Bydliště: Krajanská 11, Praha 4, tel. 267911102

Pracoviště: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, U Nemocnice 2 , 128 08

Tel.: 224962639, 224962372, fax 224962691, e-mail: dkare@lf1.cuni.cz

Vzdělání a přehled zaměstnání:

 • 1977-1983 Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy
 • 1983-1984 studijní pobyt na II. interní klinice FVL UK
 • sekundární lékařka II. interní kliniky FNI v Praze
 • 1993- 2006 odborná asistentka II. interní kliniky 1. LF UK a VFN
 • 2001- obhájení  disertační prace: Kardiovaskulární projevy Fabryho nemoci, časná detekce endoteliální dysfunkce
 • 2006 – docentka v oboru vnitřního lékařství, zástupkyně přednosty pro výuku

Odborné atestace:

 • I. a II. stupeň – vnitřní lékařství, 1986 a 1992
 • atestace z angiologie – 2005

Studijní pobyty:

 • 1987 Kardiovaskulární epidemiologie, Norsko (2 týdny)
 • 1993 Angiologické oddělení nemocnice Grosshadern, Mnichov (2 týdny)

Pracovní zaměření:

 • neinvazívní diagnostické metody v kardiologii a angiologii (duplexní
 • vedoucí stand. klinického oddělení od r. 1997 dosud, od 2014 vedoucí cévní
 • ambulance
 • ambulantní péče o angiologické pacienty, ultrasonografie periferních cév 

Vědecko-výzkumná činnost a publikační činnost:

 • hlavní autor více než 100 článků v odborném tisku, spoluautor 70 odborných publikací,
 • autor kapitoly učebnice vnitřního lékařství pro studenty mediciny (flebologie)
 • autor kapitol v monografiích (Ikosanoidy ve vnitřním lékařství, Remedia
 • hlavní autor odborných monografií (Angiologie pro praxi, 2000, 2. vyd. 2007),
 • řešitel mezinárodních klinických studií (CORONA, MASCOT, AMPLIFY…)
 • národní koordinátor mezinár. studií EUCLID, studie I.R.I.S – 2013 / 2014
 • spoluřešitel grantu IGA MZ ČR (Endoteliální dysfunkce)
 • VI/2001 obhájena kandidátská disertační práce
 • XI/2005 – obhájena habilitační práce Klinické příznaky Fabryho nemoci u žen

Členství v odborných společnostech, výborech a komisích:

 • Česká angiologická společnost – vědecký sekretář výboru, Česká kardiologická společnost, Česká společnost pro aterosklerózu
 • Členka Akreditační komise MZ pro angiologii, členka předsednictva ČLS JEP

Jazykové znalosti: anglicky, německy a rusky

Debora Karetová, 15.3.2015