Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sekretariát organizace | Lékařský dům | Koncepce Využití

Lékařský dům (LD) je základním nemovitým majetkem ČLS JEP, z.s. a tento stav se v budoucnu nebude měnit. LD včetně odpovídajícího pozemku je plně ve vlastnictví ČLS JEP, z.s. a je prost jakéhokoliv zástavního práva a ani se o podobném omezení vlastnictví neuvažuje.

LD slouží všem členům ČLS JEP, z.s., všem Odborným společnostem a Spolkům lékařů. Zejména je sídlem ČLS JEP, z.s., jejího předsednictva a sekretariátu (jeho složek jako Nakladatelské oddělení, Ekonomického oddělení a Hospodářsko-technické správy).

Přednáškový sál, zasedací místnost včetně provozních prostor jsou poskytovány bezplatně pro neziskové akce všech složek ČLS JEP, z.s.. Organizační podrobnosti stanoví interní předpis.

Ostatní prostory LD, které nejsou bezprostředně využívány pro potřeby ČLS JEP, z.s., jsou pronajímány i jiným organizacím za obvyklých ekonomických podmínek. Při pronájmu jsou jednoznačně upřednostňovány takové organizace, které mají základní činnost podobnou jako má ČLS JEP, z.s. a mohou také sloužit stejným cílům. Teprve při nemožnosti získat organizace tohoto typu, je možno pronajmout i jiným organizacím, které nemají spojení s vědeckou a odbornou lékařskou činností, pokud zaměření těchto organizací nebude v rozporu se zájmy ČLS JEP, z.s., tradicí, dobrým vkusem a etikou lékařského stavu. Ve všech smlouvách jsou uplatňována tato hlediska a jejich porušení bude důvodem k ukončení nájemní smlouvy.

V roce 2010 byl uskutečněn dlouhodobý cíl využít přízemních prostor pro zřízení lékařské kavárny. Po rozsáhlé rekonstrukci provozuje kavárnu s názvem "Café B Braun" firma B. Braun Medical, s. r. o, které prostory slouží nejen pro vlastní potřeby firmy, především pro její firemní prezentace a jednání se zákazníky, ale i široké veřejnosti. Je nekuřácká a má k dispozici - v přízemí i vloženým mezipatrem - celkem 42 míst.

Všechny příjmy z pronájmu užitkové plochy jsou využívány přednostně pro údržbu a opravy LD a zlepšení technického i stavebního vybavení jednotlivých prostor.

Technické a ekonomické podrobnosti využití LD upravují vnitřní směrnice ČLS JEP, z.s., které jsou projednávány a schvalovány předsednictvem ČLS JEP, z.s..