Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Pracoviště:
Přednostka I. infekční kliniky 2. LF UK, FNB Praha a vedoucí katedry infekčních nemocí IPVZ FNB Praha

Vzdělání:  
1967 ukončení studia na FDL (2.LF) UK Praha
1971 atestace 1. stupně z pediatrie IPVZ Praha
1975 atestace 2. stupně z pediatrie IPVZ Praha
1979 atestace nástavbová specializační z přenosných nemocí IPVZ Praha
1984 kandidátka lékařských věd, FDL UK Praha - Téma: Klinické projevy nákazy Mycoplasma pneumoniae 
1987 jmenována docentem infekčního lékařství a FDL UK Praha

 

Zaměstnání:  
1967 sekundární lékařka OÚNZ Dolný Kubín, NsP Trstená (1 měsíc)
1967 - 1968 sekundární lékařka OÚNZ Kladno, NsP Slaný
1968 - 1979 sekundární lékařka FNB (infekční klinika a dětské oddělení)
1979 - 1987 odborný asistent a docent na infekční klinice FDL UK Praha
1987 - 1989 docent LF UJEP(MU) a přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí DFN Brno
1989 - 1991 přednostka a docent 1. LF UK Praha na III. infekční klinice
1991 - dosud IPVZ, od r. 1997 jako vedoucí katedry infekčních nemocí
1994 - dosud přednostka a docent II. infekční kliniky 2. LF

 

Odborná činnost:
1994 garant pro kategorizaci léčiv ČLS JEP pro skupiny ATC J a ATC P
1994 - dosud členka FAIDM - pracovní skupina odborníků střední Evropy pro racionální ATB politiku a doporučené postupy( Polsko, Maďarsko, Slovensko,ČR)
1999 - dosud členka, Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP
2000 - dosud členka pracovní skupiny pro infekční nemoce pro VR MZ ČR
1997 - 2000 předsedkyně komise SZÚ pro preventabilní infekce
2001 - 2003 členka poradního sboru epidemiologie pro hlavního hygienika MZ ČR
2002 - dosud členka PS ÚKŠ MZ
2003 členka PS MZ pro národní politiku pro preventabilní nákazy
2003 členka pracovní skupiny MZ pro národní antibiotickou politiku

 

Členství ve vědeckých společnostech:
1978 - dosud členka, od 1993 členka výboru SIL ČLS JEP
1971 - dosud členka Pediatrické společnosti ČLS JEP
1993 - dosud členka Hepatologické společnosti ČLS JEP
1991 - dosud členka Chemoterapeutické sekce
1998 - dosud členka Sekce pro cestovní medicínu a tropické lékařství
1997 - dosud členka European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) - vicepresidentka LK ECCMID 2004 v Praze
2003 - dosud předsedkyně revizní a kontrolní komise ČLS JEP a členka předsednictva ČLS JEP
1997 - dosud členka ISID (International Society of Infectious Diseases) a ISC (Intrenational Society of Chemotherapy)
1997 - 2002 členka redakční rady Klinická mikrobiologie a lékařství
1999 - dosud členka redakční rady Postgraduální medicína
2000 - dosud členka redakční rady Practicus Posudky k registraci léčivých přípravků a oponentské posudky grantů

Publikace:

  • v domácích časopisech celkem 80
  • v zahraničí: 10
  • Knižní monografie, učebnice: 7

poslední:

  • Havlík, Gopfertová, Marešová, Vaništa: Infekční nemoci, Galén, Praha 1998 Dtto 2. Rozšířené vydání 2002
  • Kolektiv autorů: Zásady diagnostiky a racionální terapie bakteriálních meningitid, Mediforum, Praha 1998
  • Kolektiv autorů: Zásady diagnostiky a terapie chřipky, Mediforum, Praha 2000
  • Staňková, Marešová, Vaništa: Infekční nemoci - minimum pro praxi, Triton, Praha 2000
  • Staňková, Marešová, Vaništa: Infekční nemoci - minimum pro praxi, Triton, II. Rozšířené vydání v r. 2002