Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Místo narození: Poděčely, okr. Chrudim
Adresa: Rybná 27, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 322 500, 606 824 293

Zaměstnání: lékař - vysokoškolský učitel, UK - 1. LF Praha, Kateřinská 32, 120 00 Praha 2

Současné postavení v zaměstnání:
přednosta I. stomatologické kliniky UK -1. LF a VFN Praha,
1. 3. 1998 – dosud
přednosta Stomatologické kliniky
vedoucí subkatedry stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie IPVZ Praha
člen kolegia děkana 1.LF UK Praha


Akademická kvalifikace:
1965 - diplom o ukončení studia stomatologického směru, Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze
1976 - diplom o ukončení studia terapeutického směru, Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze
1983 - kandidát lékařských věd
1988 - docent pro obor stomatologie
1988 - doktor lékařských věd
1990 - profesor pro obor stomatologie

Odborná kvalifikace:
2,5 roku stomatologické odd. polikliniky Nymburk
31 let - I. stomatologická klinika UK - 1. LF Praha
1 rok - 1970-71 - Klinika plastické chirurgie UK - 3. LF Praha
3 měsíce - Klinika maxilofaciální chirurgie univerzitní nemocnice Vídeň
(1984-85)
krátkodobé studijní pobyty - Limoges (Francie), Liverpool (Velká Británie), Denver (USA), Moskva (Rusko)

Členství v profesních organizacích:
člen Vědecké rady MZ ČR v r. 1990-1992 a od roku 2005 dosud
člen předsednictva České společnosti maxilofaciální chirurgie od roku 2004
člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně
člen Čestné rady a Vědecké rady České stomatologické komory
člen České lékařské akademie
člen Vědecké komise IPVZ Praha
člen komise pro další vzdělávání MZ ČR
člen redakční rady časopisu Choroby hlavy a krku
člen redakční rady časopisu Progresdent
člen redakční rady Prague Medical Report
člen oborové rady doktorského studijního programu Experimentální chirurgie
soudní znalec – obor ústní, čelistní a obličejová chirurgie

Členství v zahraničních odb. společnostech:
Francouzská společnost maxilofaciální chirurgie – člen
EAMFS - (Evropská společnost maxilofaciální chirurgie) člen
IAMFS - (Mezinárodní společnost maxilofaciální chirurgie) člen
člen projektu EU DentEd, DentEdEnvolves a DentEd III

Přehled publikační aktivity (významné publikace):

České písemnictví:

 • Mazánek, J.: Odontogenní nádory. Lékařské listy. 32, 2002, s. 31 – 33.
 • Mazánek, J., Bohutová, J.: Současné postavení intervenční radiologie v maxilofaciální chirurgii. Lékařské listy, 41, 2002, s. 29 – 32.
 • Šmucler, R., Mazánek, J.: Paliativní terapie krčních metastáz pomocí laserem indukované hypertermie. Česká Stomatologie, 6, 2002, s. 20 – 24.
 • Šmucler R., Mazánek, J.: Efekt kombinace laserové excize a intersticiální hypertermie v paliativní léčbě u pokročilých nádorů hlavy a krku. Choroby hlavy a krku , 2, 12, 2003, s. 25 – 28.
 • Radina, P., Mazánek, J., Dostálová, T.: Rekonstrukce chrupu po hemimandibulektomii. Progresdent, 6, 2004, s. 34 – 38.
 • Rybínová, K. et al.: Vliv předsunutí mandibuly na průchodnost horních dýchacích cest. Ortodoncie, 13, 3, 2004, s. 21 – 28.
 • Mazánek, J.: Magnetická rezonance ve stomatologii. Progresdent, 2005, 4, s. 28 – 33.
 • Foltán, R. et al: Changing of facial skeleton for treatment of obstructive slep apnoa syndrome. Prague Medical Report, 106, 2005, 2, s. 149 – 158.
 • Mazánek, J., Povýšil, C.: Rosai-Dorfmanova nemoc v oblasti hlavy a krku. (Choroby hlavy a krku, Head and Neck Diseases, 3-4/2005, 1/2006, s. 39-43) ISSN 1210-0447
 • Mazánek, J., Holakovský, J:. Dentální implantoíogie (Lékařské listy, 2006, 14, s. 15-16.
 • Mazánek, J.: Karcinom jazyka a ústní spodiny. Lékařské listy, 2006, 14, s. 17-20

Učebnice:

 • Mazánek J.: Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. St.pedagog.nakl., Praha, 1990 – spoluautor.
 • Mazánek, J.: Speciální chirurgie. Grada, Praha, 1996, I.vydání – spoluautor.
 • Mazánek, J.: Stomatologie – minimum pro praxi. Triton, Praha 1999 – hlavní autor.
 • Mazánek, J.: Traumatologie orofaciální oblasti. Grada Publishing, Praha , 1999 – hlavní autor.
 • Mazánek, J. (Klepáček, Mazánek): Klinická anatomie ve stomatologii. Grada Publishing, Praha, 2001, 331 s. – spoluautor.
 • Mazánek, J. (Zeman, M. a kol.): Speciální chirurgie. Kapitola Chirurgie hlavy a krku: Lebka, str. 1 – 22, Galén, Karolinum UK, Praha, 2001 – spoluautor.
 • Lukáš, K. a kol.: Gastroenterologie 2003.Diferenciální diagnostika symptomatologie nemocí trávicího traktu. Kapitola: Mazánek, J.: Přístup k pacientovi s orálními projevy nemocí trávicího traktu. Triton, Praha, 2003.
 • Mazánek, J.: Traumatologie orofaciální oblasti. Grada Publishing, Praha. 2006, 2. přepracované a doplněné vydání, 180 s. , 20 s. barevných příloh – hlavní autor.

Monografie:

 • Toman, J. Mazánek, J.: Nádory úst a obličeje. Avicenum. Praha 1982
  (oceněno cenou Čs. literárního fondu a Čs. stom.spol. ČLS JEP) hlavní autor.
 • Urban a kol.: Příručka praktického stomatologa. Avicenum, Praha 1986
  (oceněno cenou Avicenna) – spoluautor.
 • Mazánek, J.: Nádory orofaciální oblasti. Victoria Publishing, Praha 1997 – hlavní autor.
 • Mazánek, J. (Zima, T. a kol.): Laboratorní diagnostika. Galén, Praha, 2002 - spoluautor.
 • Mazánek, J.: Lékařské repetitorium. Galén, Praha 2003 – spoluautor.
 • Mazánek, J. a kol.: Stomatologické repetitorium. Grada, Praha, 2003 – hlavní autor.
 • Mazánek, J.: Gerontostomatologie - in Kalvach, Z. a kol.: Geriatrie a gerontologie, Grada Publishing, a.s., Praha, 2004, s. 727 – 738
 • Mazánek, J.: Poranění orofaciální oblasti - in Pokorný, J. a kol.: Urgentní medicína, Galén, Praha 2004, s. 379 – 382

Abstrakta:

 • Mazánek, J., Šmucler, R.: Combination of direct laser – induced interstitial thermotherapy and laser excision in effective palliative therapy of head and neck tumors. Laser Surg Med, Supplement 14, 2002.
 • Mazánek, J., Šmucler, R.: Effective treatment of medical compromised patients with combination of Er: YAG, diode and Nd: YAG laser in dental surgery. Laser Surg Med, Supplement 14, 2002.
 • Šmucler, R., Mazánek, J., Barták, P.: Different lasers for gingivectomy in oral implantology including medical compromised patients. Annual Meeting of American Academy of Oral Implantology. Los Angeles, 2002.
 • Šmucler, R., Mazánek, J.: Quality of life contra tumor proliferation after complex laser palliation in Head and Neck oncology. Laser Med. Science, Supplement, 2003, s. 271.
 • Hubálková, H., Mazánek, J., Starčuk, Z., Dostálová, T.: Magnetic resonance imaging in prosthetic reconstruction of maxillo – facial defect with dental implants.Abstract book, 28 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Izmir – Turkey, 2004, s. 47
 • Mazánek, J.: Titanium in magnetic resonance imaging of head and neck area. Protetyta stomatologiczna. Supl., 2005, 5, s. 56.
 • Holakovsky J., Dostalova T., Mazánek J., Hubalkova H., Nathanský Z.: Facial prothesis with dental implants support Protetyka stomatologiczna, Wroclaw, 2005, vol. 50, No. 5, Supl. LV, p54.

Zahraniční písemnictví

 • Mazánek, J., Šmucler, R.: Low-level laser therapy after molar extraction. Laser World Quest Editorial, No. I., 2000.
 • Mazánek, J., Šmucler, R.: Er: YAG and Nd: YAG laser in treatment of patients with contra-indication of conventinal dental and maxillofacial surgery.SPIE Proc., 2000, Vol. 3910.
 • Kučerová, H., Dostálová, T., Himmlová, L., Bártová, J., Mazánek, J.: Low-level laser therapy after molar extraction. Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery, 18, 6, 309 – 315, 2000. ISSN 1064-5471 IF = 1,886.
 • Šmucler, R., Mazánek, J.: Effective treatment of medical compromised patients with combination of Er: YAG, diode and Nd: YAG laser in dental surgery. Laser Surg Med, Supplement 14, 2002.
 • Šmucler, R., Mazánek, J., Barták, P.: Different lasers for gingivectomy in oral implantology including medical compromised patients. Journal of Oral Implantology, USA, 0160-6972, 2002, 4,2, s. 10 – 12.
 • Dušková, M., Koťová, M., Mazánek, J., Strnadel, T., Šmahel, Z., Tvrdek, M.Vohradník, M.:Bioactive Glass – Ceramics in Facial Skeleton Contonsity. Aesth. Plast.Surg., 1-10,2002 (IF=0,597).
 • Holakovský, J., Dostálová, T., Mazánek, J., Hubálková, H., Nathanský, Z.: Facial prosthesis with dental implants support. Protetyka stomatologiszna, Wroclaw, 2005, Vol. 50, No 5, Supl. LV, s. 54.
 • Hubálková H., Starčuk Z., Linetskiy I., Starčuková J., Mazánek J.: Compatibility of fixed dental appliances with magnetic resonance imaging. Abstract book, 30th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, London - Great Britain, 2. - 4. 11. 2006: 26.
 • Linetskiy, I., Hubálková, H., Starčuk, Z., Mazánek, J.: The influence of metal and alloy dental works on the quality of magnetic resonance imaging of the head and neck. Ukrajinskij Radiologičnij žurnal. 2006, 14, 201 – 208.
 • Hubálková, H., Linetskiy, I., Mazánek, J.: Moderní léčebné metody v protetickém zubním lékařství. Panorama ortopedické stomatologie, 2006, 2: X. Rusko (Treatment possibilities in modern prosthetic dentistry).RU

Nejcitovanější práce

 • Toman, J., Mazánek, J.: Nádory úst a obličeje. Avicenum, Praha 1982
 • Mazánek J.: Nádory orofaciální oblasti. Victoria Publishing, 1997
 • Mazánek, J.: Traumatologie orofaciální oblasti. Grada Publishing. 1999

Ceny a ohodnocení vědecké práce:

 • Cena Českého literárního fondu
 • Medaile Za rozvoj fakulty – 1.LF UK 1998
 • Diplom za přínos k rozvoji oboru stomatologie – Česká stomatologická společnost ČLS r. 2000
 • Pamětní medaile Pavla Jozefa Šafárika a pamětní list za dlouholetou spolupráci a aktivity ve prospěch LF UPJŠ Košice – r. 2003
 • Medaile Za zásluhy - k životnímu jubileu – 1.LF UK 2003
 • Pamětní list 1.LF UK Praha - 2005

Granty:

 • IGA MZ 4191-3 Vývoj nových modifikací Nd:YAG a CO2 laserů a stanovení jejich terapeutických možností ve stomatochirurgii (obhájen 2000)
 • NK 4659-3: Augmentace obličejového skeletu u vrozených vad a u poúrazových nebo pooperačních deformit
 • IGA MZ ČR : 5887-3 Modifikace laserové hypertermie pro orofaciální onkologii (vývoj nové metody) 2000 - 2002
 • Modifikace laserů pro orofaciální onkologii - výzkumný záměr MŠMT (2000 – 2004)
 • Fotodynamická terapie v orofaciální onkologii – výzkumný záměr MŠMT (2003 – 2004).
 • Osteodistrakce v alveolární chirurgii - výzkumný záměr MŠMT (2003-2004)
 • IGA MZ ČR: 8390-3 Kombinace výkonových laserů a fotodynamické terapie a terapie novotvarů hlavy a krku (2004 – 2006)
 • NR 9377/3: Léčba poextrakčních zánětů zubního lůžka za použití ozonizátoru (2007 - 2009)
 • GA ČR 106/07/0023: Aplikace syntetických biomateriálů pro náhrady obličejové části skeletu lebky