Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Pracoviště: ÚPMD, Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4

E-mail: mechurovaa@centrum.cz

Osobní data: 8. 10. 1951 narozena v Českých Budějovicích

Vzdělání:

 • 1977 Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
 • Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví

Vědecké hodnosti:

 • 1984 - Kandidát lékařských věd

Vědecko-pedagogické tituly:

 • 2006 – docent pro obor gynekologie a porodnictví

Zaměstnání:

 • 1977 - 1982 sekundární lékařka na II. gynekologicko-porodnické klinice FVL UK Praha
 • 1982 - 1984 sekundární lékařka ÚPMD Praha
 • 1986 - 2006 odborný asistent katedry gynekologie a porodnictví IPVZ Praha
 • 2006 – 2009 docent katedry gynekologie a porodnictví IPVZ Praha
 • 1998 – 2008 zástupce primáře pro porodnici ÚPMD Praha
 • 2008 – 2014 primář porodnice ÚPMD Praha
 • 2014 - vedoucí porodního sálu ÚPMD

Členství v odborných společnostech:

 • Člen výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP od r. 1994
 • Předsedkyně výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP od r. 2006
 • Člen výboru gynekologicko - porodnické společnosti ČLS JEP od r. 2005
 • Člen komise IGA MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví od r. 2008
 • Člen České neonatologické společnosti od r. 2004
 • Člen výboru Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zdravotnických zařízení od r. 2009
 • Člen výboru Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČLS JEP od r. 2007
 • Česká lékařská společnost JEP, člen revizní komise od r. 2015

Zdravotnické aktivity:

 • Ambulance pro riziková těhotenství (diabetes, hypertenze)

Vědecké aktivity:

Granty:

 • Řešitel či spoluřešitel – 10 grantů
 • Řešitel výzkumného záměru: Zlepšení péče o reprodukční zdraví, MZ

Pedagogická činnost:

 • Kontinuální postgraduální výuka porodnictví na Katedře gynekologie a porodnictví IPVZ od r. 1983 předneseno cca 1000 přednášek
 • Kontinuální pregraduální výchova od r. 2000

Publikační činnost:

 • Monografie – hlavní autor 2
 • Skripta – hlavní autor 1
 • Kapitoly v monografiích – 50
 • Přehledové práce - 61

Přednášky:

 • Prezentace mimo ČR – 20
 • Prezentace v ČR – 280

Redakční rady:

 • Časopis: Česká gynekologie