Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.

Vzdělání:

 • Doktor medicíny (MUDr.) 1965, studium na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové.
 • Atestace 1. stupně (pediatrie) 1968
 • Atestace 2. stupně (pediatrie) 1975
 • Kandidát věd, FDL UK Praha 1987
 • Docent pro obor pediatrie, 2. LF UK Praha 1990

Zaměstnání:

 • Sekundární lékařka, Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 1965-1969
 • Studijní pobtyt, Institut pro lidskou genetiku, Frankfurt nad Mohanem, Německo, 1969-1970
 • Odborná asistentka, Lékařská fakulta UK v HK, 1972-1989
 • Vedoucí lékařka Oddělení kojenců, Dětská klinika FN HK, 1972-1989
 • Přednostka, Dětská klinika FN HK, 1989-dosud

Členství v odborných společnostech:

 • European Society for Immunodeficiencies (ESID)
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně - členka předsednictva
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie - členka
 • Česká hematologická společnost - členka
 • Redakční rada časopisu Alergie - členka
 • Redakční rada časopisu Československá pediatrie - členka
 • Oborová rada pro PGS LF UK Hradec Králové (obor pediatrie) - předseda
 • Oborová rada pro PGS LF Brno - členka
 • Soudní znalec v oboru pediatrie a imunologie

Odborné publikace (výběr):

 • E. Pařízková et al.: Profily buněčné imunity u pacientů s primárními imunodeficity. Česko-slovenská pediatrie, 1998; (53) Suppl.1: 57.
 • E. Pařízková et al.: Cytokines and antibodies in the serum and supernatants of lymphocyte cultures in children suffering from primary immuno deficiency. Acta Medica, 2000; (43): 53-54.
 • E. Pařízková et al.: Protilátky a cytokiny v séru a buněčných kulturách u dětí s primárními imunodeficity. Česko-slovenská pediatrie, 2000; (55) Suppl 1: 39.
 • E. Pařízková et al.: Heterozygotic form of chronic granulomatous disease. XXI. Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Neapol, Itálie, 1.-5.6. 2002. Allergy, 2002; (57): Suppl. 73, 173.
 • E. Pařízková et al.: Chronická granulomatóza (CGD) - možnosti využití kvantitativních testů metabolického vzplanutí u symptomatických dětí a členů rodin. Alergie, 2001, 3 (1): 86.
 • E. Pařízková et al.: Dluhodobá péče o pacienty s X-vázanou hypogamaglobulinémií (Brutonovou nemocí) – kazuistiky 3 pacientů. Alergie, 2003, 5, (4), 267-271
 • E. Pařízková et al.: X-vázaná hypogamaglobulonémie (Brutonova nemoc) – tři kazuistiky a molekulárně genetické studie jejich rodin. Česko-slovenská pediatrie, 2004, (59), 3, 119-122