Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Stav
ženatý

Promoce   
Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze - 1966

Atestace   
Atestace z patologické anatomie  I.stupně - 1972  
Atestace z patologické anatomie II.stupně - 1977

Vědeckopedagogické hodnosti  
Kandidát věd - 1979   
Doktor věd - 1988   
Docent - 1988   
Profesor - 1990   
MIAC - 1995

Pracovní zařazení a funkce v dřívější době   
Vedoucí II. patologicko-anatomického ústavu 1. LF UK a VFN - 1989 - 2000

Současné pracovní zařazení a funkce   
Vedoucí Ústavu  patologie 1. LF UK a VFN - od roku  2000   
Vedoucí katedry patologické anatomie IPVZ - od roku 1991

Funkce na fakultě   
Člen pedagogické komise - dosud   

Publikační činnost      
9 monografií (8 doma, 1 v zahraničí - klasifikace nádorů kostí WHO)      
1 učebnice - Speciální systémová patologie - skripta I.-III. díl - hl. editor   
140 publikací v odborných časopisech doma i v zahraničí     
80 publikovaných abstrakt ve sbornících   
370 přednášek na kongresech a sjezdech

Citační index   
více než 320 ohlasů v zahraničních časopisech a monografiích

Přednášky v zahraničí   
New York, Houston, Dublin, Hamburg, Heidelberg, Budapešť, Moskva, Jerevan, Madrid, Lublin, Basilej, Barcelona, Malta

Ocenění   
Cena Společnosti českých patologů  - 2x   
Cena Urologické společnosti JEP (r. 1999)   
Cena předsednictva ČLS JEP   
Cena Avicena  
Cena rektora UK za skripta Speciální patologie (r. 2000)            
Cena ministra zdravotnictví ČR za rok 2000

Funkce v odborných společnostech   
Člen výboru Společnosti čsl. patologů - 1980-1988   
Místopředseda Společnosti českých patologů - 1988-1994   
Předseda Společnosti českých patologů - 1994-1997   
Místopředseda Společnosti českých patologů - 1998 – 2002   
Člen výboru Společnosti českých patologů  - 2002 – 2004   
Předseda  Společnosti českých patologů  - 2004 - dosud

Členství v redakčních radách   
Čs. patologie   
Pohybové ústrojí   
Pathology, Practice and Research   
Klinická mikrobiologie   
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství

Členství v odborných společnostech   
Společnost českých patologů  
European Society of Pathology   
International Skeletal Society (výběrová organizace)   
Arbeitsgemeinschaft Knochentumoren, Heidelberg (výběrová organizace)  
International Academy of Cytology

Komise pro vědecké hodnosti   
Předseda komise pro udělení titulu DrSc.

Vědecká rada grantové agentury MZ ČR   
Předseda oborové komise VR MZ č. 10 - Ostatní lékařské obory – do VI./2006   
Člen oborové komise VR MZ č,. 10 – Ostatní lékařské obory – od VI./2006   

Vědecká rada MZ ČR