Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Pregraduální vzdělání

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, všeobecné lékařství - absolutorium s vyznamenáním 21.7. 1994

Postgraduální vzdělání

 • atestace I. stupně v oboru patologická anatomie 20.5. 1997 s vyznamenáním
 • atestace II. stupně v oboru patologická anatomie 19.6. 2000 s vyznamenáním
 • doktorské studium na LF UK v Hradci Králové v oboru patologická anatomie - titul Ph.D. 27.11. 2001
 • habilitace v oboru patologická anatomie, téma habilitační práce "Aspirační cytologie štítné žlázy", obhájeno 2003, titul docent 1. 11. 2003
 • jmenovací řízení profesorem v oboru patologická anatomie, jmenován od 1.4.2007

Zaměstnání

 • 1994 – 1999 - sekundář na Fingerlandově ústavu patologie, FN v Hradci Králové
 • 1999 – 2003 - odborný asistent na Fingerlandově ústavu patologie, Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta v Hradci Králové. Dále částečný úvazek ve FN Hradec Králové
 • 2003 – 2007 - docent na Fingerlandově ústavu patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové. Dále částečný úvazek ve FN Hradec Králové
 • 2007 – doposud – profesor na Fingerlandově ústavu patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové. Dále částečný úvazek ve FN Hradec Králové
 • 2003 – 2010 - proděkan pro výuku (1.-3. ročník) na LF UK Hradec Králové
 • 2004 – 2007 - zástupce vedoucího a tajemník Fingerlandova ústavu patologie
 • 2007– dosud – přednosta Fingerlandova ústavu patologie
  Specializace na problematiku cytologie (zejména tenkojehlové cytologie prsu, slinných žláz a štítné žlázy) a oblast bioptické diagnostiky nádorů prsu a štítné žlázy. Konzultant pro tyto nádory v rámci východočeského regionu.

Pedagogická činnost

 • 1994 – 2003 – odborný asistent Fingerlandova ústavu patologie LF UK HK
 • 2003 – 2007 – docent patologie na LF UK HK
 • 2003 – 2007 – profesor patologie na LF UK HK

Jazykové znalosti

německy - výborná aktivní znalost - všeobecná státní jazyková zkouška v r. 1988
anglicky - výborná aktivní znalost
rusky - pasivně

Členství v odborných společnostech a institucích

 • International Academy of Pathology - Czech Division - člen výboru (2000-2005), prezident (2005 - dosud)
 • Společnost českých patologů ČLS JEP - člen poradního sboru výboru společnosti, předseda (2008 – dosud)
 • Společnost klinické cytologie ČLS JEP - člen
 • International Academy of Cytology - člen (MIAC)
 • Vědecká rada LF UK v Hradci Králové, LF UK v Plzni a FVZ UO v Hradci Králové
 • Centrum pro výzkum a vývoj LF UK a FN Hradec Králové - vědecký konzultant

Členství v redakčních radách časopisů

 • Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
 • Virchows Archiv
 • Klinická onkologie

Členství v oborových radách a komisích

 • 2005 – dosud - člen oborové rady patologie LF UK v Hradci Králové
 • 2005 – dosud - člen oborové rady klinická onkologie a radioterapie LF UK v Hradci Králové
 • 2005 – dosud - člen komise pro obhajobu disertačních prací doktorského studijního programu patologie na LF UK v Plzni

Zahraniční studijní pobyty

 • Týdenní pobyty - v rámci meziuniverzitních výměnných programů - ústav patologie Ludwig Maxmilians Universität, Mnichov (celkem 3×) a ústav patologie univerzity v Hamburgu; týdenní kurs telepatologie Genoa, Itálie.
 • Dvouměsíční stáž - odd. patologie, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA - pobyt v rámci stipendia Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové.

Výzkumná a vědecká činnost

 • grant IGA MZ ČR (NC/4559-3) (1998-2000) - Vztah kapilární neovaskularizace k metastatické potenci a prognóze u karcinomu prsu - hlavní řešitel
 • grant FRVŠ (1291/99) (1999) - Interaktivní počítačový atlas pro výuku histopatologie - spoluřešitel
 • grant IGA MZ ČR (NC/5306-3) (1999-2001) - Prognostické faktory proliferace a angiogeneze u nádorových onemocnění štítné žlázy - spoluřešitel
 • grant GA UK (87/2000) (2000-2002) - Přínos stanovení dipeptidylpeptidázy IV (DPP IV) v diferenciální diagnostice tumorů štítné žlázy - spoluřešitel
 • grant FRVŠ (2520/02) (2002) - Telepatologie a její uplatnění v bioptické diagnostice - hlavní řešitel
 • grant FRVŠ (1769/2004) (2004) - Začlenění problematiky vlivu kouření na dutinu ústní do výuky LF - spoluřešitel
 • grant IGA MZ ČR (NR 8392-3) (2005-2007) - Prediktivní a prognostické faktory u nemocných s karcinomem prsu léčených neoadjuvantní chemoterapií - spoluřešitel
 • výzkumný záměr MZ ČR (MZO 00179906) (2005-2011) - Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří - odpovědný řešitel části záměru
 • grant FRVŠ (3081/2006) - celouniverzitní projekt UK kat. A (2006) - Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie - hlavní řešitel

Publikační a přednášková aktivita

 • Autor a spoluautor celkem 95 prací (abstrakta nezahrnuta) v odborných periodicích, z toho ve 48 případech se jedná o práce v časopisech s IF.
 • Za publikaci "Ryška A, Seifert G. Adenolymphoma (Warthin's tumor) with multiple sarcoid-like granulomas. Path Res Pract, 1999; 195: 835-839" udělena Fingerlandova cena (v roce 2000).
 • Za monografii ČÁP, J. a RYŠKA, A: Aspirační cytologie štítné žlázy (Hradec Králové: Nucleus HK, 2003, 178 stran, ISBN 80-86225-32-1) udělena Hlavova cena Společnosti českých patologů za rok 2003.
 • Spoluautor atlasu na CD-ROM: Interaktivní mikroskopický atlas, Praha: Galén, 2000.
 • Autor či spoluautor celkem 79 přednášek a posterů na českých i mezinárodních sjezdech a seminářích.

Citační ohlas

228 záznamů dle SCI