Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Webová stránka: www.skvimp.cz

Anglický název: Czech Society for Clinical Nutrition and Intensive Metabolic Care

Latinský název: Societas Educationi Valetudinem Publicam Curantium Colendae

Zkratka: SKVIMP

Časopis: Nutrition News (ISSN 1805-8833)

Vydavatel: We Make Media

Periodicita zasílání časopisu: 2x ročně

Počet členů společnosti: 285

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 – 2018):

předseda

doc. MUDr. Těšínský Pavel
JIMP, II. interní klinika pav. S1, FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-168144
pavel.tesinsky@fnkv.cz; tesinsky@centrum.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Kohout Pavel, Ph.D.
II. interní klinika, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
tel: 261-083781
pavel.kohout@ftn.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Novák František, Ph.D.
JIP, IV. interní klinika VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962869
fnova@lf1.cuni.cz
 
pokladník
MUDr. Havel Eduard, Ph.D.
JIP, Chirurgická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832890
havele@lfhk.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Zadák Zdeněk, CSc.
Centrum pro výzkum a vývoj, LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832154,66
zadak@lfhk.cuni.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Pospíšil Václav
Interní oddělení, Nemocnice
U Nemocnice 1161
363 01 Ostrov nad Ohří
tel: 353-612500
kuma.pospisil@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Anděl Michal, DrSc.
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-102233
Michal.andel@quick.cz; mich.andel@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Satinský Igor, Ph.D.
Mezioborová JIP
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov 1
tel: 596-491687
igor.satinsky@nsphav.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Sobotka Luboš, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832231
pustik@lfhk.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Beneš Petr
Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-272647
petr.benes@homolka.cz
 
člen výboru
MUDr. Maňák Jan, Ph.D.
Klinika gerontologická a metabolická FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832403
janmanak@usa.net
 
člen výboru
MUDr. Szitányi Peter, Ph.D.
KDDL VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2
121 09 Praha 2
tel: 224-967777
peter.szitanyi@vfn.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Teplan Vladimír, CSc.
Klinika nefrologie IKEM
Vídeňská 800
140 21 Praha 4 - Krč
tel: 261-363181
vladimir.teplan@seznam.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Vyhnánek František, CSc.
Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267-162471
vyhnanek@fnkv.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Charvát Jiří, CSc.
JIP, Interní klinika, FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-434051
jiri.charvat@fnmotol.cz