Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Webová stránka:  www.medinfo.cz

Anglický název: Czech Society of Medical Informatics and Scientific Information

Latinský název: Societas Bohema Disciplinae Informaticae Sanitariae et Informationibus Scientificis Colendis

Zkratka: ČSZIVI

Počet členů společnosti: 284

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2018 - 2022):
 
předseda
Ing. Zeman Martin
Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
mobil: 603-894176
martin.zeman@kzcr.eu
 
místopředseda
PhDr. Bouzková Helena, Ph.D.
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32 Praha 2
mobil: 602-216143
bouzkova@nlk.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Petr Lesný, Ph.D.
Oddělení imunoterapie ÚHKT
U Nemocnice 1
128 00 Praha 2
mobil: 605-809746
petr-lesny@lesnych.eu
 
pokladník
MUDr., Ing. Jan Vejvalka, Ph.D.
Oddělení informačních systémů 2.LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
mobil: 603-438936
jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
Ing. Zámečník Miroslav
SEKK s.r.o.
Vančurova 1548
272 59 Kladno
tel: 233-312473
zamecnik@sekk.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Svačina Štěpán, DrSc. MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962921,2
svacinas@lf1.cuni.cz; stepan.svacina@cls.cz; stepan.svacina@vfn.cz
 
člen výboru
PhDr. Lesenková Eva, Ph.D.
Odbor knihovnicko-informačních služeb a komunikace, Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32 Praha 2
mobil: 605-533723
lesenkov@nlk.cz
 
Revizní komise:
 
předseda RK
MUDr. Zubina Pavel
Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel: 477-117905
zubina.pa@seznam.cz
 
člen RK
PhDr. Dana Zdeňková,
Středisko vědeckých informací FN
Lidická 1
301 66 Plzeň
dana.zdenkova@lfp.cuni.cz