Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká fyziologická společnost

Webová stránka: http://cfs.lf1.cuni.cz/

Anglický název: Czech Physiological Society

Latinský název: Societas Physiologica Bohema

Zkratka: ČFS

Časopis: Československá fyziologie (ISSN 1210-6313)

Vydavatel časopisu: Tigis, s.r.o.

Periodicita: 2x ročně

Počet členů společnosti: 188

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 -2020):
předseda
prof. MUDr. Pokorný Jaroslav, DrSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK
Albertov 5
12800 Praha 28
tel: 224-968416
pokorny@lf1.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Červinková Zuzana, CSc.
Ústav fyziologie LF UK
Šimkova 870
50001 Hradec Králové
tel: 495-816432
wolff@lfhk.cz
 
vědecký sekretář
PharmDr. Sumová Alena, D.Sc.
Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel: 296-442437
sumova@biomed.cas.cz
 
pokladník
MUDr. Riljak Vladimír, Ph.D.
Fyziologický ústav 1. LF UK
Albertov 5
12800 Praha 28
tel: 224-968443
vladimir.riljak@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Šlamberová Romana, Ph.D.
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK
Ke Karlovu 4
12800 Praha 2
tel: 224-910403
romana.slamberova@lf3.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Nováková Marie, Ph.D.
Fyziologický ústav LF MU
Kamenice 753/5
66243 Brno
tel: 549-495931
majka@med.muni.cz
 
člen výboru
prof. RNDr. Stuchlík Aleš, Ph.D. DSc.
Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
14200 Praha 4
tel: 241-062424
Ales.Stuchlik@fgu.cas.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Kuncová Jitka, Ph.D.
Ústav fyziologie LF UK
Lidická 1
30166 Plzeň
tel: 377-593344
jitka.kuncova@lfp.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Otáhal Jakub, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel: 241-062495
jotahal@epilepsy.biomed.cas.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Kittnar Otomar, CSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK
Albertov 5
12800 Praha 28
tel: 224-968483
otomar.kittnar@lf1.cuni.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Mareš Jan, CSc.
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK
Ke Karlovu 4
12000 Praha 2
tel: 224-910403
jan.mares@lf3.cuni.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Lotková Halka, Ph.D.
Ústav fyziologie LF UK
Šimkova 870
50001 Hradec Králové
tel: 495-816435
lotko@lfhk.cuni.cz

 Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

10001    SEKCE 10 - experimentální kardiologie
  doc. MUDr. Adamcová Michaela, Ph.D.
  Ústav fyziologie LF UK
  Šimkova 870
  50038 Hradec Králové
   
  adamcova@lfhk.cuni.cz
10002    SEKCE 10 - neuroontogenická komise
  prof. MUDr. Langmeier Miloš, DrSc.
  Fyziologický ústav 1. LF UK
  Kateřinská 32
  12000 Praha 2
   
  milos.langmeier@1lf.cuni.cz
10003    SEKCE 10 - pedagogická
  prof. MUDr. Červinková Zuzana, CSc.
  Ústav fyziologie LF UK
  Šimkova 870
  50001 Hradec Králové
  495-816432
  wolff@lfhk.cz 

 

 • Informace o společnosti:

  Česká fyziologická společnost (ČFS) představuje fórum pro odborné diskuse a vědecké informace, zajišťuje mezinárodní spolupráci se světovými fyziologickými organizacemi a aktivně pořádá domácí a mezinárodní akce s cílem zvýšit úroveň české fyziologie a usměrňovat její vývoj. Svými odbornými komisemi se podílí i na pre i postgraduální výchově v oblasti fyziologie.
  CFS byla založena v roce 1950 jako sekce Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně.
  Hlavní domácí akcí jsou od roku 1957 Fyziologické dny (FD), pořádané zpočátku dvakrát, nyní jednou ročně. Postupně se vytvořila tradice zahájení FD - Purkyňova přednáška, pedagogická přednáška (od roku 1998 nazývaná Procházkova) a vědecká aktualita.
  Uznáním činnosti ČFS bylo pověření organizovat v Praze mezinárodní vědecké sjezdy - Société de Physiologie (1964, 1982, 1990, 1997), Regionální kongres IUPS 1991, kde také došlo 2.7. k založení Federation of European Societies (FEPS). Nyní připravuje ČFS II. Evropský kongres FEPS pro rok 1999 (29.6 – 4.7.).

  Czech Physiological Society
  The Czech Physiological Society (CPS) is the forum for professional and scientific discussions and information exchange., It provides the international co-operation with European and oversees Physiological Societies, and actively organises domestic and international meetings. The main objective of these activities is to promote the development of the Czech physiology and to raise its level. Professional committees of the Society participate on the pre- and postgraduate teaching in the field of physiology.
  CPS was founded in 1950 as a division of the Czechoslovak Medical Society of J.E. Purkyně.
  The principal domestic action is called Physiological days (PD). This meeting has been held since 1957 two times a year, recently only once a year. Successively a tradition was set with the opening lecture - The Purkyně’s Lecture, pedagogical lecture (since 1998 called the Procháska’s lecture) and a scientific actuality.
  As an acknowledgement of its work, CPS was entrusted with the organisation of several international meetings in Prague: Société de Physiologie (1964, 1982, 1990, 1997), the Regional meeting of IUPS (1991) where the Federation of European Physiological Societies (FEPS) was founded. At present, CPS is preparing for the year 1999 the Second European FEPS Congress (June29 to July 4).