Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro lékařskou mikrobiologii

www stránky společnosti: www.splm.cz

Anglický název: Society for Medical Microbiology

Latinský název: Societas Microbiologiae Medicinali Colendae

Časopis: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství (ISSN 1211-264X)

Vydavatel časopisu: Trios, s.r.o.

Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 268

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda
prof. MUDr. Dřevínek Pavel, Ph.D.
Ústav mikrobiologie FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha
tel: 224-435390
pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Bergerová Tamara
Ústav mikrobiologie FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377 103 216
bergerova@fnplzen.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Kolář Milan, Ph.D.
Ústav mikrobiologie LF UP a FN
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel: 585-632407
kolar@fnol.cz
 
člen výboru
MUDr. Macková Barbora
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082101
barbora.mackova@szu.cz
 
člen výboru
MUDr. Václava Adámková
Klinická mikrobiologie, ÚKBLD VFN
Ke Karlovu 2
128 08 Praha 2
vaclava.adamkova@vfn.cz
 
člen výboru
MUDr. Jana Amlerová
Ústav mikrobiologie FN
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň
amlerova@fnplzen.cz
 
člen výboru
MUDr. Vaniš Václav
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257-272280
vaclav.vanis@homolka.cz
 
člen výboru
MUDr. Bébrová Eliška
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
eliska.bebrova@fnmotol.cz
 
člen výboru
MUDr. Zákoucká Hana
Oddělení pohlavně přenosných nákaz, SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082795
hana.zakoucka@szu.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Adámková Václava
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, ÚKBLD VFN
Ke Karlovu 2
128 08 Praha 2
tel: 224-967622
vaclava.adamkova@vfn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Čermák Pavel, CSc.
Oddělení mikrobiologie Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
pavel.cermak@ftn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Růžička Filip, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MU a FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno - Bohunice
tel: 543-183117
filip.ruzicka@fnusa.cz; fruzic@med.muni.cz
 
člen výboru
MUDr. Nyč Otakar, CSc.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-435353
otakar.nyc@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
doc. Ing. MUDr. Hrabák Jaroslav, Ph.D.
Ústav mikrobiologie LF UK
E. Beneše 13
305 99 Plzeň
jaroslav.hrabak@lfp.cuni.cz
 
MVDr. Ježek Petr
Oblastní nemocnice a.s., oddělení mikrobiologie
Generála R. Tesaříka 80
261 01 Příbram 1
petr.jezek@onp.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Žemličková Helena, Ph.D.
Odbor mikrobiologických laboratoří SZÚ
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267-082202
hzemlickova@szu.cz
 
člen RK
 
doc. RNDr. Buchta Vladimír, CSc.
Ústav mikrobiologie FN a LF
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
buchta@fnhk.cz
 
RNDr. Zemanová Zuzana
Oddělení mikrobiologie Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
zuzana.zemanova@homolka.cz