Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neuroradiologická společnost

Webová stránka: http://www.crs.cz/cs/ceska-neuroradiologicka-spolecnost.html

Anglický název: Czech Neuroradiological Society

Latinský název: Societas Bohema Neuroradiologica

Zkratka: ČNRS

Časopis: Česká radiologie

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 103

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019-2022):

předseda
prof., MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
mobil: 602-185493
elias@fnhk.cz

místopředseda
prof., MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
Praha 5
150 30
mobil: 603-440205
josef.vymazal@volny.cz

vědecký sekretář
MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
Radiodiagnostické oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
mobil: 737-118295
tomas.belsan@uvn.cz

pokladník
doc., MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU
Jihlavská 20
Brno 25
625 00
mobil: 602-521683
marek@mechl.cz

člen výboru
prof., MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
zizka@fnhk.cz

člen výboru
prof., MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Radiologická klinika FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
antonin.krajina@fnhk.cz

člen výboru
MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
Praha 5
150 30
mobil: 603-440205
Ladislava.Janouskova@homolka.cz

předseda RK
MUDr. Jiří Lisý, CSc.
Klinika zobrazovacích metod FNM
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 00
mobil: 702-024 130
jiri.lisy@fnmotol.cz

člen RK
plk., doc., MUDr. František Charvát, Ph.D.
Radiodiagnostické odd. ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
mobil: 602-254143
charvat@uvn.cz

člen RK
prof., MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika LF UP a FN
I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
mobil: 606-752494
miroslav.herman@fnol.cz