Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká obezitologická společnost

Webová stránka: www.obesitas.cz

Anglický název: Czech Association for the Study of Obesity

Latinský název: Societas Obesitologica Bohema

Zkratka: ČOS

Časopis: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa

Vydavatel časopisu: Tigis, s.r.o.

Periodicita zasílání: 12x ročně

Počet členů společnosti: 312

 Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):
předseda
prof. MUDr. Haluzík Martin, DrSc.
Klinika diabetologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
mhalu@lf1.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Fried Martin, CSc.
OB klinika a.s.
Pod Krejcárkem 975/2
130 00 Praha 3
docfried@volny.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Sucharda Petr, CSc.
III. interní klinika VFN a 1. LF UK 
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224-962920
petr.sucharda@lf1.cuni.cz
 
pokladník
MUDr. Sucharda Petr, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
tel: 224-962920
petr.sucharda@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Boženský Jan
Dětské oddělení Vítkovické nemocnice
Zalužanského 15
703 00 Ostrava 3
tel: 724-649902
jan.bozensky@nemvitkovice.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Svačina Štěpán, DrSc. MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962922
svacinas@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Holéczy Pavol
Chirurgické oddělení Vítkovické nemocnice
Zalužanského 15
703 00 Ostrava 3
tel: 602-768786
pavol.holeczy@nemvitkovice.cz
 
člen výboru
prim. doc. MUDr. Kunešová Marie, CSc.
Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94 Praha 1
tel: 224-905104, 350
mkunesova@endo.cz
 
člen výboru
PhDr. Slabá Šárka, Ph.D.
IV. interní klinika VFN
U Nemocnice 2
128 00 Praha 28
tel: 224966361
sarka.slaba@vfn.cz
 
člen výboru
PhDr. Iva Málková
STOB stop obezitě
malkova@stob.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Müllerová Dana, Ph.D.
dana.mullerova@lfp.cuni.cz
 
člen RK
MUDr. Radka Taxová-Braunerová
Endokrinologický ústav Praha
 
člen RK
MUDr. Jitka Kytnarová
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN Praha
 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

95001    SEKCE 95 - nutriční
  Raisová Věra
  Endokrinologický ústav
  Národní 8
  110 00 Praha 1
  224-905236
  vraisova@endo.cz
   
95002    SEKCE 95 - Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie
  prof. MUDr. Fried Martin, CSc.
  Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění, OB klinika a.s.
  Pod Krejcárkem 975
  130 00 Praha 3
  255-725103
  docfried@volny.cz
   
95003    SEKCE 95 - psychologická
  PhDr. Slabá Šárka, Ph.D.
  IV. interní klinika VFN
  U Nemocnice 2
  128 00 Praha 28
  224-966361
  sarka.slaba@vfn.cz
   
95004    SEKCE 95 - pediatrické obezitologie
  MUDr. Kytnarová Jitka
  Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
  Ke Karlovu 2
  120 00 Praha 2
  224-967741
  Jkytn@lf1.cuni.cz