Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost českých patologů

Webová stránka:  www.patologie.info

Anglický název: Czech Society of Pathology

Latinský název: Societas Pathologorum Bohemorum

Zkratka: SČP

Časopis: Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství (ISSN 1210-7875, e-ISSN 1805-4498)

Vydavatel: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 403
 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):

předseda

prof. MUDr. Dundr Pavel, Ph.D.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Studničkova 2
128 00 Praha 28
tel: 224-968624
Pavel.Dundr@vfn.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Fabian Pavel, Ph.D.
Oddělení onkologické a experimentální patologie MOÚ
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
tel: 543-133400
fabian@mou.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Zámečník Josef, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-435635
josef.zamecnik@lfmotol.cuni.cz
 
pokladník
prim. MUDr. Kodetová Daniela
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-435639
Daniela.Kodetova@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Dušková Jaroslava, CSc. F.I.A.C
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Studničkova 2
128 00 Praha 28
tel: 224-968688
jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Trnková Markéta
AeskuLab Patologie, k.s.
Evropská 2589/33b
160 00 Praha 6
tel: 255-775277
trnkova.marketa@aeskulab.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Daum Ondřej, PhD.
Šiklův ústav patologie LF UK a FN
Edvarda Beneše 13
305 99 Plzeň
tel: 377-402523
daum@fnplzen.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Matěj Radoslav, Ph.D.
Ústav patologie 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 261-083741
radoslav.matej@ftn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Jirásek Tomáš, Ph.D.
Oddělení patologie, Krajská nemocnice
Husova 357/10
460 63 Liberec
tel: 485-312320
tomas.jirasek@nemlib.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Laco Jan, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832548
lacoj@lfhk.cuni.cz
 
člen RK
MUDr. Benková Kamila
AeskuLab Patologie, k.s.
Evropská 2589/33b
160 00 Praha 6
tel: 255-775277
benkova.kamila@aeskulab.cz
 
člen RK
MUDr. Sehnálková Eva
Oddělení patologie, Slezská nemocnice
Olomoucká 86
746 01 Opava 1
tel: 553-766503
eva.sehnalkova@nemocnice.opava.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Cempírková Dana
Patologicko-anatomické oddělení, Nemocnice a.s.
U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec
tel: 384-376383
cempirkova@nemjh.cz
 
člen RK
MUDr. Zambo Iva, Ph.D.
I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-183228
iva.zambo@fnusa.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

33001    SEKCE 33 - neuropatologie
  prim. MUDr. Koukolík František, DrSc.
  Patologie - Thomayerova nemocnice
  Vídeňská 800
  140 21 Praha 4 - Krč
  261-082340
  frantisek.koukolik@ftn.cz