Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pracovního lékařství

Webová stránka: www.pracovni-lekarstvi.cz

Anglický název: Society of Occupational Medicine

Latinský název: Societas Medicinae Industriali Colendae

Zkratka: SPL

Evidenční číslo:  37

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 139

Doporučené postupy: http://www.pracovni-lekarstvi.cz/dokumenty.php

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018-2021)

předseda

prof. MUDr. Tuček Milan, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN 

Studničkova 7 

128 00 Praha 28 

tel: 224-919967 

milan.tucek@lf1.cuni.cz

 

místopředseda

doc. MUDr. Nakládalová Marie, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství LF UP a FN 

I. P. Pavlova 185/6 

779 00 Olomouc 9 

tel: 585-853526 

marie.nakladalova@fnol.cz

 

vědecký sekretář

MUDr. Zacharov Sergey, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN 

Na Bojišti 1 

120 00 Praha 2 

tel: 224-964155 

sergey.zakharov@vfn.cz

 

pokladník

MUDr. Hlávková Jana

Státní zdravotní ústav 

Šrobárova 48 

100 42 Praha 10 

tel: 267-082738 

jhlav@szu.cz

 

člen výboru

MUDr. Šalandová Jana

Česká preventivní s.r.o. 

Kyjevská 44 

532 03 Pardubice 

jana.salandova@ceskapreventivni.cz

 

člen výboru

as. prim. MUDr. Hejlek Aleš

Oddělení pracovního lékarství, Nemocnice a.s. 

B. Němcové 54

370 87 České Budějovice 

tel: 387-878150 

hejlek@nemcb.cz

 

člen výboru

MUDr. Kučera Ivan, Ph.D.

KHS 

Habrmanova 19 

500 01 Hradec Králové 

tel: 495-058111 

ivan.kucera@khshk.cz

 

člen výboru

MUDr. Svačinka Petr

Zdravotní ústav, odd. pracovního lékařství

Vrchlického 57 

586 01 Jihlava 

tel: 567-574709 

petr.svacinka@zujih.czpetr.svacinka@doktorsvacinka.cz

 

člen výboru

MUDr. Klusáčková Pavlína, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství VFN 

Na Bojišti 1 

120 00 Praha 2 

tel: 224-964514 

pjanu@post.cz

 

předseda RK

MUDr. Švábová Květa, CSc.

Státní zdravotní ústav 

Šrobárova 48 

10000 Praha 10 

tel: 267-082962 

averze150@seznam.cz

 

člen RK

MUDr. Lajčíková Ariana, CSc.

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48 

10000 Praha 10 

tel: 267-082688 

ariana.lajcikova@szu.cz

 

člen RK

MUDr. Fenclová Zdeňka, CSc.

KPP 1. LF UK 

Na Bojišti 1 

120 00 Praha 2 

tel: 224964526 

zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

37001    SEKCE 37 - pro informatiku
  MUDr. Kučera Ivan, Ph.D.
  KHS
  Habrmanova 19
  500 01 Hradec Králové
  495-058111
  ivan.kucera@khshk.cz
37002    SEKCE 37 - pracovněnelékařské péče/ZPP
  MUDr. Svačinka Petr
  Oddělení pracovního lékařství ZÚ
  Vrchlického 57
  586 01 Jihlava
  567-574709
  petr.svacinka@zujih.cz;petr.svacinka@doktorsvacinka.cz
37003    SEKCE 37 - ergonomie
  MUDr. Hlávková Jana
  Státní zdravotní ústav
  Šrobárova 48
  100 42 Praha 10
  267-082738
  jhlav@szu.cz
37004    SEKCE 37 - nemocí z povolání
  doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
  Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN
   
37005    SEKCE 37 - hygieny práce
  MUDr. Kučera Ivan, Ph.D.
  KHS
  Habrmanova 19
  500 01 Hradec Králové
  495-058111
  ivan.kucera@khshk.cz
37006    SEKCE 37 - laboratorních vyšetřovacích metod v hygieně práce
  MUDr. Pavlína Klusáčková
   
37008    SEKCE 37 - sester pro pracovnělékařskou péči
  MUDr. Pavlína Klusáčková
   
37009    SEKCE 37 - pro kontrolu kvality pracovnělékařské péče
  prof. MUDr. Tuček Milan, CSc.
  Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
  Studničkova 7
  128 00 Praha 28
  224-919967
  tucek.m@post.cz;milan.tucek@lf1.cuni.cz
37010    SEKCE 37 - komise pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  MUDr. Jana Šalandová