Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká radiologická společnost

Webová stránka: www.crs.cz

Anglický název: Czech Radiological Society

Latinský název: Societas Radiologica Bohema

Zkratka: ČRS

Časopis: Česká radiologie

Vydavatel časopisu: Galén, spol. s r.o.

Periodicita: 12x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 2267

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021):

předseda

prof. MUDr. Ferda Jiří, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-103436
ferda@fnplzen.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Heřman Miroslav, Ph.D.
Radiologická klinika LF UP a FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-443480
herman@fnol.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Mechl Marek, Ph.D. MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-233008
mechl.marek@fnbrno.cz
 
pokladník
MUDr. Weichet Jiří, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10
tel: 267-162585
jiri.weichet@fnkv.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Daneš Jan, CSc.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2
tel: 224-962333
Jan.Danes@vfn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Krajina Antonín, CSc.
Radiologická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832326
antonin.krajina@fnhk.cz
 
člen výboru
MUDr. Lisý Jiří, CSc.
Klinika zobrazovacích metod FNM
V Úvalu 84
150 00 Praha 5 - Motol
tel: 224-438100
jilisy@yahoo.com
 
člen výboru
prim. MUDr. Tesař Jiří, Ph.D.
Oddělení zobrazovacích metod KNTB, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
tel: 577-552825
tesar@bnzlin.cz
 
člen výboru
MUDr. Mírka Hynek, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-103456
mirka@fnplzen.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Burgetová Andrea, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2
tel: 224-965119
Andrea.Burgetova@vfn.cz
 
člen výboru
MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
DTC Praha,a.s. Mamma centrum
Velké Kunratické 1357/19
Praha 414
mirkasko@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Roček Miloslav, CSc. FCIRSE
Klinika zobrazovacích metod FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-438100
miloslav.rocek@fnmotol.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Eliáš Pavel, CSc.
Radiologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832260
elias@fnhk.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Válek Vlastimil, CSc. MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00 Brno 25-Bohunice
tel: 532-233006
valek.vlastimil@fnbrno.cz

 Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

39002    SEKCE 39 - MR
  doc. MUDr. Mechl Marek, Ph.D. MBA
  Radiologická klinika - FN
  Jihlavská 20
  625 00 Brno 25
  532-233008
  mmechl@fnbrno.cz; marek@mechl.cz
39003    KOMISE 39 - abdominální GI radiologie
  prof. MUDr. Válek Vlastimil, CSc. MBA
  Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU
  Jihlavská 20
  625 00 Brno 25-Bohunice
  532-233007
  Valek.Vlastimil@fnbrno.cz
39004    SEKCE 39 - muskuloskeletální radiologie
  prim. MUDr. Beran Jan, Ph.D.
  ZRIR IKEM
  Vídeňská 1958/9
  142 00 Praha 411
  261-326668
  honza.beran@gmail.com
39007    KOMISE 39 - ultrazvuk
  prof. MUDr. Válek Vlastimil, CSc. MBA
  Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU
  Jihlavská 20
  625 00 Brno 25-Bohunice
  532-233007
  Valek.Vlastimil@fnbrno.cz
39008    SEKCE 39 - pediatrická radiologie
  prof. MUDr. Roček Miloslav, CSc. FCIRSE
  Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  224-438100
  rocek.m@seznam.cz
39009    KOMISE 39 - PACS
  doc. MUDr. Mechl Marek, Ph.D. MBA
  Radiologická klinika - FN
  Jihlavská 20
  625 00 Brno 25
  532-233008
  mmechl@fnbrno.cz; marek@mechl.cz
39010    KOMISE 39 - mammární radiodiagnostiky - KOMD
  prof. MUDr. Daneš Jan, CSc.
  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  128 08 Praha 2
  224-962333
  jan.danes@lf1.cuni.cz; mammo@volny.cz
390012    SEKCE 39 - kardiovaskulárního zobrazení
390013    KOMISE 39 - akademických radiologů
  prof. MUDr. Heřman Miroslav, Ph.D.
  Radiologická klinika - FN
  I. P. Pavlova 6
  775 20 Olomouc
  588-443480
  herman@fnol.cz
390014    KOMISE 39 - pro spolupráci s nestátními radiology
  MUDr. Neugebauerová Jana
  Klinika dětské radiodiagnostiky
  Víceňská 546/55
  639 00 Brno 39
  543-524311
  jana.neugebauer@dc-flipper.cz

 390015   SEKCE 39 - hybridního zobrazování