Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Kontakt: Kancelář WHO v ČR, Rytířská 31, 110 00 Praha 1

E-mail: steflova@who.cz

Zaměstnání:

 • 2003- dosud Regionální úřadovna WHO pro Evropu, ředitelka kanceláře v ČR
 • 1991-2003 Ministerstvo zdravotnictví ČR, v různých pozicích: poradkyně Hlavního hygienika ČR, vedoucí oddělení ambulantní a primární péče, ředitelka odboru pro vědu a výzkum
 • 1981 – 1991 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, odbor hygieny práce a pracovního lékařství

Další aktivity:

Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, externí lektorka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Vzdělání:

 • 2009-12 Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, specializace v oboru Odborník na riadenie vo verejnom zdravotnictve, Master of Public Health
 • 2004-2007 3. Lékařská fakulta UK doktorandské studium v oboru preventivního lékařství
 • 1997 – 2000 Škola veřejného zdravotnictví IPVZ postgraduální studium v oboru Public Health
 • 2000 – 2001 EUROPEUM postgraduální studium na Fakultě humanitních věd UK
 • 1990 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Specializace v oboru hygiena práce a pracovní lékařství
 • 1987 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Specializace v oboru hygiena a epidemiologie
 • 1975-1981 3. Lékařská fakulta UK

Poradenství:

 • Členka Rady vlády pro udržitelný rozvoj
 • Členka resortní pracovní skupiny MZ pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci programu Zdraví 2020
 • Členka akreditační komise MZ nástavbového oboru veřejné zdravotnictví

Mezinárodní výzkumné pobyty a zkušenosti:

 1. University of Iowa, mezinárodní výzkumný a výukový program v oblasti environmentálního a pracovního lékařství s důrazem na management a politiku ve zdravotnictví, Iowa, USA, 1998
 2. Účast na setkáních European Network of Health Workplaces Promotion v Bonnu,Lisabonu
 3. a Helsinkách (1998-2001)
 4. Koordinátorka projektů PHARE: „Development of Integrated Primary Care“ (Rozvoj integrované primární péče) realizovaný v letech 1999-2001 a „Development of Primary Community Care in the Czech Republic“ (Rozvoj komunitní primární péče v ČR) ) v letech (1996 – 1997) - studijní pobyty v Rakousku, Nizozemí, Švédsku, Irsku, Švýcarsku, Rakousku, Portugalsku
 5. Aktivní Účast na konferencích a výukových programech zaměřených na úrazovou prevenci a Bezpečné komunity organizované WHO ve Švédsku, Norsku, Kanadě, USA a Mexiku (1994 - 2008)
 6. Účast na akcích WHO v rámci své pracovní kompetence a příslušnosti k této organizaci.

Vědecké společnosti:

 • Členka výboru Společnosti sociálního lékařství a řízení péče ve zdravotnictví ČLS JEP
 • Členka Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP
 • Čestná členka společnosti Všeobecného lékařství ČLS JEP – uděleno v r.2013

Publikace:

Autorka a spoluautorka řady článků zaměřených především na oblast prevence a podpory zdraví, zdraví zaměstnanců ve stárnoucí Evropě, perspektivy všeobecného lékařství a dále na politiky a strategie WHO především v oblasti veřejného zdraví a jejich implementace v ČR.

V Praze 6.3.2015