Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
 • 1972 - 1978 Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
 • 1983, 1987 atestace I. a II. stupně vnitřní lékařství
 • 1987, 2001 CSc. a DrSc. v oboru vnitřní lékařství
 • 1985 - 1988 postgraduální studium kursu Matematická informatika na MFF UK
 • 1992 habilitace na 1. LF UK v oboru vnitřní lékařství
 • 1992 licence ČLK vnitřní lékařství, diabetologie, endokrinologie, 1997 klinická výživa
 • 2002- profesor vnitřní lékařství
 • 2001 - 2003 studium MBA na Prague international business school
 • 1978 - 1981 asistent Fyziologického ústavu FVL UK
 • 1981 - dosud III. interní klinika VFN a 1. LF UK, do roku 1989 sekundární lékař, od roku 1989 - odborný asistent, později docent a profesor, od roku 1992 vedoucí oddělení, od roku 2001 přednosta kliniky
 • 1990 - 1993 opakovaně členem Akademického senátu UK 1.LF
 • 1993 - 1999 proděkan UK-1. LF UK pro rozvoj
 • 1999 - 2005 děkan fakulty
 • 1993 - dosud člen VR 1.LF UK, 1999 - 2000 člen VR UK
 • 2000 – 2014 člen Vědecké rady ČVUT
 • 2003 - dosud člen VR LF UK Hradec Králové
 • 2006 - 2010 člen VR LF UK Plzeň
 • 2006- dosud člen Vědecké rady VFN
 • Člen redakční rady ČLČ, Vnitřní lékařství, předseda redakční rady Medicína po promoci, člen  rady elektronické univerzity EUNI
 • Zakládající člen České lékařské akademie

Česká lékařská společnost:

 • 1995 - 2001 předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací, dále od roku 2001 člen výboru, od 2007-2011 místopředseda
 • 1997 - dosud člen výboru České diabetologické společnosti.
 • 2001 - dosud člen výboru (revizní komise) Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče
 • 2006 - dosud člen výboru České obezitologické společnosti
 • 2014 - dosud člen výboru České internistické společnosti
 • Člen České endokrinologické společnosti, Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče
 • Člen předsednictva ČLS od 2007- dosud, od 2015 předseda

Výzkum:

 • Jako asistent Fyziologického ústavu FVL UK - výzkumné zaměření na biokybernetiku a modelování fyziologických funkcí
 • na III. interní klinice 1. LF UK: řada grantů, 3 záměry a 2. projekty 6.RP EU (CLINICIP, Health+) např. s tématy počítačová podpora metabolické péče, matematické modelování, expertní systémy, informační systémy, kvantitativních vztahů u diabetu a metabolického syndromu, kancerogeneze u diabetu, systémů pro dávkování inzulínu, léčba obezity, léčba diabetu, organické polutanty