Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
 • 1961 - 1967 studium na lékařské fakultě hygienické UK v Praze, 1967 – titul MUDr.
 • 1967 - 1969 OÚNZ nemocnice Příbram, sekundární lékař
 • 1969 - 1990 gynekologicko-porodnická klinice 3.LF UK a FNKV, postupně interní aspirant, sekundární lékař, odborný asistent
 • 1972 atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 1979 atestace II.stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 1986 - 1987 studijní pobyt v Institutu Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori v Miláně, Itálie. Osvědčení o mezinárodní kvalifikaci WHO „onkologický operatér“
 • 1987 kandidát lékařských věd pro obor gynekologie a porodnictví
 • 1990 docent pro obor gynekologie a porodnictví
 • 1990 na základě konkursu jmenován přednostou gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV
 • 1990 člen Akademického senátu UK v Praze (do ustavení proděkanem 3. LF)
 • 1990 - 1996 proděkan 3. lékařské fakulty UK
 • 1992 - 1995 zvolen prezidentem České lékařské komory
 • 1995 - 1998 znovu zvolen prezidentem České lékařské komory
 • 1991 - 1998 statutární zástupce ředitelky FNKV
 • 1998 od 1. 2. do 21. 7. 1998 zastupující ředitel FNKV
 • 2000 - 2002 člen Akademického senátu 3. LF UK
 • 2003 - 2006 děkan 3. LF UK – I. období
 • 2006 - dosud děkan 3. LF UK - II. období
 • 2003 - 2006 předseda Vědecké rady 3. LF UK - I. období
 • 2006 - dosud předseda Vědecké rady 3. LF UK – II.období
 • 2003 - dosud člen Vědecké rady lékařské fakulty Hradec Králové
 • 2003 - 2004 předseda Asociace děkanů lékařských fakult
 • 2004 - dosud člen Vědecké rady Státního zdravotního ústavu
 • 2005 - dosud člen Vědecké rady Ústavu péče o matku a dítě
 • 2006 - dosud člen redakční rady Zdravotnické noviny
 • 2006 - dosud člen redakční rady Praktická gynekologie
 • 2007 člen předsednictva České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Hlavní řešitel grantů:

 • 0605-3 Ekonomické aspekty v gynekologii u onkologické léčby
 • 0629-3 Analýza mechanizmu učení a paměti za vývoje

Spoluřešitel grantů:

 • 2834-3 Počítačový screening vrozených vývojových vad
 • 6236-3 Aplikace standardů efektivní léčebné péče v praxi a jejich využití k zavedení systému měření výkonnosti a ekonomické efektivity do vybraných oblastí zdravotní péče

Odborné funkce:

 • místopředseda Onkologické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
 • předseda komise pro Státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví
 • člen akreditační Komise MZ pro gynekologii a porodnictví
 • člen Komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla
 • člen zkušení komise MZ pro atestační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví