Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pracovní skupiny | Prevence a léčba závislosti na tabáku

Adresa: Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Vedoucí:
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Studničkova 7, 128 00 Praha 2
tel: 224 968 529
tel. a fax: 224 919 322
a
Centrum léčby závislosti na tabáku
III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Poliklinika Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2
tel. a fax: 224 966 603
email: eva.kralikova@lf1.cuni.cz

Aktivity pracovní skupiny ČLS JEP proti závislosti na tabáku