Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Léčebné standardy | Úvodní slovo (říjen 2001)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) předkládá široké lékařské veřejnosti na Internetu první část doporučených postupů (DP) pro praktické lékaře. Řešitelský tým ČLS JEP pracoval na tomto projektu v rámci grantu IGA MZ ČR 5390-3. Po přípravné fázi tzv. modelových standardů v letech 1998-1999 byl celý projekt v letech 2000 - 2001 usměrněn zejména pro potřebu praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Dílo však může být významnou pomůckou i pro další praktické lékaře i pro odborné lékaře různých oborů.

V první fázi internetové prezentace uveřejňujeme 140 DP, které vznikly za garance odborných společností většinou v rámci ČLS JEP, byly oponovány a upraveny v roce 2000. Další fáze prezentace budou DP z roku 2001 v počtu kolem 160. Ve snaze vyhovět žádostem velké řady lékařů o rychlé uveřejnění díla, zpřístupňujeme DP ve formě, která ještě neprošla profesionální redakční úpravou. S definitivní úpravou počítáme v roce 2002 ve formě vhodně tištěné publikace. Formu oponentury, při níž oponentům nebyl znám autor a autorům oponenti, lze považovat za záruku kvality práce. Kromě odborníků se na oponenturách podílely i desítky praktických lékařů, delegovaných Společností všeobecných lékařů ČLS JEP.

V průběhu prací na DP se občas projevily úvahy o smyslu a praktické využitelnosti DP. Vždy jsme zdůrazňovali, že DP si nečiní nárok na závazné diagnostické či terapeutické postupy, nýbrž, že jsou pouze doporučeními, kterými se lékař může, ale, má-li k tomu důvody, nemusí řídit. Proto také neužíváme termínů standardy, které by mohly být interpretovány jako snaha o omezení lékařské autonomie. V souladu s tím se i v zahraničí užívají označení jako guidelines, recommandations, Rechtlinien atd. DP jsou flexibilní i v tom smyslu, že reagují pružně na důkazy (evidence - based medicine). Proto jsou zadávány ke zpracování odborníkům, kteří podrobně znají zpracovávanou problematiku a k oponentuře i všeobecným lékařům, kteří posoudí implementaci DP v praxi.

Instrukce ke zpracování DP se týkaly i formální stránky. Navrhli jsme způsob, který snad bude přijatelný pro lékaře, jenž při pracovní zátěži nemá čas a chuť studovat chorobu v celé šíři anebo studovat systém různých složitých piktogramů.

DP sledují hlavní cíl, a to zkvalitnit péči o nemocné při rozumném a cílevědomém diagnostickém i léčebném postupu. Je to zajisté i návod ke zkvalitnění péče o nemocné. Publikaci těchto DP schválil řešitelský tým ČLS JEP.

Řešitelský tým ČLS JEP:

  • Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš,DrSc.
  • Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.
  • Prof. MUDr.Karel Novák, DrSc.
  • MUDr. Bohumil Seifert
  • Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
  • + Doc. MUDr. Josef Osten, CSc.
  • Doc. MUDr. Josef Kmoch, CSc.

  • Libuše Smrkovská a sekretariát ČLS JEP

  • administrativa: Mgr. Eszter Koutská, Běla Škvařilová