Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Léčebné standardy | Úvodní slovo (únor 2002)

Krátce po předání závěrečné zprávy projektu 5390-3 „Doporučené postupy diagnostické a léčebné péče" uveřejňuje řešitelský tým ČLS JEP všech 305 doporučených postupů (DP), které byly zpracovány v letech 2000 - 2001. Skutečnost, že jejich zpracování se zúčastnilo 356 autorů a spoluautorů a 212 oponentů, ukazuje, na jak široký základ se podařilo řešitelskému týmu projekt postavit. Oboustranně tajný způsob oponentur, aktivní přístup 53 odborných společností (včetně některých mimo svazek ČLS JEP), které delegovali ke zpracování DP své přední odborníky, ale i široké zastoupení praktických lékařů patří k hlavním kladům projektu. Lze předpokládat, že jsou i zárukou kvalitního výsledku. Diskuse na téma DP probíhá na stránkách časopisu Praktický lékař. Všechny připomínky řešitelský tým vnímá, hodnotí a snaží se z nich čerpat ve své další práci. Nad rámec projektu zahájil tento tým v průběhu dokončování první fáze projektu kroky, směřující k implementaci DP jejich prezentací na významných fórech praktických lékařů i různých odborností.

Velmi si přejeme, aby co nejdříve mohly být zahájeny práce jak na implementační fázi projektu, tak na zkvalitňování zpracovaných DP jejich aktualizací zapracováním nejnovějších poznatků ze zdrojů vyhovujících parametrům evidence based medicine. To je ovšem závislé na státní správě, s níž probíhají intenzivní jednání. Zásadní podmínkou řešitelského týmu je, aby pokusy o standardizaci nesklouzly k tzv. medicínskému inženýrství. Lékaři by v DP měli hledat odbornou pomoc a neměli by se jich obávat jako nepřirozených restriktivních opatření.

ČLS JEP jako garant projektu přeje všem uživatelům DP maximální užitek z jejich aplikace. Počítá nadále s jejich pomocí v dalších fázích práce na sjednocování názorů a spojování odborných znalostí s cílem přispět k efektivitě českého zdravotnictví.

Rešitelský tým ČLS JEP