Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Základní informace

Základní informace o ČLS JEP, z.s.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (dále jen "ČLS JEP, z.s.") je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických.

ČLS JEP, z.s. je právnickou osobou, která působí na území České republiky, a jejím sídlem je Praha. ČLS JEP, z.s. má vlastní Stanovy, které byly přijaty na sjezdu delegátů 11. 11. 1992 a upraveny na sjezdech delegátů v r. 1994, 1996, 2003, 2011 a 2015. 

Stanovy ČLS JEP, z.s.

 

Počet odborných společností ČLS JEP, z.s.: 121 (k 1. 6. 2020)

Počet spolků lékařů ČLS JEP, z.s. : 36 (k 1.6.2020)

Počet členů ČLS JEP, z.s.:  37 396 (k 1.6.2020)

Celkový počet členství v organizačních složkách ČLS JEP, z.s.: 89 786 (k 31.12.2017)

Výše ročního členského příspěvku ČLS JEP činí 400,-Kč (od 1. 1. 2019)

 

Předseda ČLS JEP, z.s.: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Ředitelka sekretariátu ČLS JEP, z.s.: Monika Šenderová (odpovědná osoba)

Název: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP, z.s.)
Registrována Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 1190
Sídlo: Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
IČO: 00444359, DIČ: CZ00444359
Bankovní spojení: ČSOB, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 500617613/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613

UPOZORNĚNÍ: pro zasílání členských příspěvků platí samostatný účet č. 0190837708/0300.

Organizační uspořádání ČLS JEP, z.s.:
Základními organizačními složkami ČLS JEP, z.s. jsou odborné společnosti, vytvářené na profesním (oborovém) základě a spolky lékařů, vytvářené na územním principu.
Organizační složky ČLS JEP, z.s. musí mít při svém vzniku nejméně 50 řádných členů a mohou se dále vnitřně členit i vytvářet nižší organizační jednotky (např. sekce).
Organizační složky ČLS JEP, z.s. nejsou samostatnými právními subjekty; ve své odborné činnosti jsou autonomní a nesou za její výkon plnou odpovědnost.
Organizační složky mohou spolupracovat s odbornými sdruženími v zahraničí.

 

Z historie ČLS JEP, z.s.:
ČLS JEP, z.s. vychází z tradic spolků lékařů a odborných lékařských společností. J.E. Purkyně a jeho spolupracovníci dosáhli, že 26. 6. 1862 císař František Josef potvrdil založení Spolku českých lékařů. Spolek s centrálním sídlem v Praze budoval odbočky v dalších městech a tím se dařilo stimulovat lékaře k sledování pokroku v medicíně. K tomu přispíval i spolkový Časopis lékařů českých,  který začal vycházet  15. 1. 1862. Od druhé poloviny 90. let 19. století vznikaly další české vědecké společnosti  (Společnost pro veřejné zdravotnictví, Spolek zubních lékařů, Spolek českých lázeňských lékařů). Po roce 1918 se počet odborných společností zvětšoval. První vznikla Purkyňova společnost pro výzkum duše a nervstva, v roce 1920 byla založena Čs. společnost chirurgicko-gynekologická a následovaly další. Valná hromada 30. června 1949 v Lékařském domě v Praze schválila  stanovy  Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně, která zahrnula  jednotlivé Spolky lékařů a lékařské společnosti. Předsedou byl zvolen prof. L. Borovanský, místopředsedou pro Prahu prof. J. Pelnář.  23. 5. 1969 se pak konal ustavující sjezd samostatné České lékařské společnosti.