Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 1.9. 2010

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 1.9. 2010

1) Vědecké práce za rok 2009

Hodnotící komise, která pracovala ve složení prof. Broulík, prof. Hájek a prof. Povýšil, obdržela celkem 6 návrhů od organizačních složek ČLS JEP a 1 návrh bez doporučení. Komise navrhla na ocenění tyto publikace a články:

Kategorie knihy:

 • Jiří Beneš a kolektiv: Infekční lékařství; Galén 2009 (ISBN: 8072626442)

Kategorie články:

 • Roman Prymula, Claire-Anne Siegrist, Roman Chlibek, Helena Zemlickova, Marie Vackova, Jan Smetana, Patricia Lommel, Eva Kaliskova, Dorota Borys, Lode Schuerman: Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials; The Lancet, Vol 374, 17,2009, str. 1339-1350
 • Doc. RNDr. Šárka Pospíšilová Ph.D. a kolektiv: Soubor 13 vědeckých prací z oblasti molekulární onkologie. Všechny články publikovány v roce 2009.
 • Ryska M., Laszikova E., Pantoflicek T., Ryska O., Prazak J., Koblihova E.: Fractionated Plasma Separation and Adsorption Significantly Decreases Intracranial Pressure in Acute Liver Failure: Experimental Study; Eur Surg. Res. 2009;42:230-235.

Slavností předání ocenění autorům nejlepších publikací proběhne v historických prostorách Valdštejnského paláce, pod záštitou M. Štěcha, místopředsedy Senátu ČR. Termín konání je 3. listopadu 2010 od 16,00 hodin.

2) Sjezd delegátů s volbami do předsednictva ČLS JEP se uskuteční 31.1.2011 v Přednáškovém sále Ústřední vojenské nemocnice, Praha 6, (zahájení bude 9,30 hodin). Organizační složky ČLS JEP budou požádány o zaslání návrhů kandidátů do předsednictva a revizní komise ČLS JEP do 30.11.2010 a návrhů delegátů do 10.12.2010. Z navržených kandidátů jednotlivých organizačních složek ČLS JEP bude sestavena kandidátní listina. Seznam navržených kandidátů bude uveřejněn v Revue č. 2/2010 a rovněž vystaven na webových stránkách ČLS JEP.

3) Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (6. schůze předsednictva 1.9.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz

4) Výsledky hospodaření ČLS JEP odprezentoval prof. Švihovec. Zhodnotil hospodaření ústředí i odborných složek ČLS JEP velice pozitivně, výsledky ve srovnání s rokem 2009 jsou výrazně dobré. Upozornil však na nutnost sledovat pokles z prodeje časopisů, zvýšit příjmy z inzerce a počet předplatitelů periodik NTS. Do konce roku je nutno vyřešit situaci u těch ztrátových časopisů, kde OS ČLS JEP nemá finanční prostředky na pokrytí nákladů na výrobu časopisu.

4) Předsednictvo se vznikem nové OS:

 • Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP (SKPZ) evidována pod číslem 1340.
 • Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP, evidována pod číslem 1350.

5) Postgraduální vzdělávání, připravuje se smlouva mezi lékařskými fakultami a MZČR, další jednání proběhne 2/9 na MZ ČR.

6) Mgr. MUDr. Radim Líčeník  (vedoucí Centra pro klinické doporučené postupy ÚSL LF UP Olomouc a Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D (přednostka Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP Olomouc) informují o II. národní konferenci o doporučených postupech, která se uskuteční dne 13. listopadu 2010 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací na http://usl.upol.cz/centrum_kdp.

7) Zasedání UEMS ve dnech 7 – 9 října 2010 v Praze. Detailní informace jsou vyvěšeny na www.cls.cz

8) Časopis Česko-slovenská pediatrie spolupráce s Mladou frontou a.s.

9) Přípravy XXIII. Kongresu ČLS JEP a XXIV. Kongresu ČLS JEP.

10) 15. Výročí založení Ústavu imunologie FN Motol.

11) Předsedou Vědecké lékařské rady ministra práce a sociálních věcí pro aplikaci poznatků lékařské vědy do oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti byl jmenován prof. Blahoš, který souhlasil se svým navržením.

12) Předsednictvo obdrželo tyto návrhy na udělení Medaile ČLS JEP:

 • prof. MUDr. Miloš Pešek CSc.
 • MUDr. Josef Richterprim.
 • MUDr.Viktor Kašák
 • MUDr. Jiří Appelt
 • MUDr. Marcela Bradáčová

Předsednictvo všechny návrhy odsouhlasilo.

Termíny zasedání předsednictva: od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1.patro. 6.10.2010; 3.11.2010; 8.12.2010.

Zapsala: Eva Ponocná
Dne 2.9.2010Zobrazit vše