Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis předsednictva ČLS JEP ze dne 5. listopadu 2014 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

Stručný zápis předsednictva ČLS JEP ze dne 5. listopadu 2014 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

  1. Ředitelka Odboru zdravotních služeb MZ ČR, dr. Sajdlová, zaslala žádost o stanovisko ČLS JEP k problematice „alternativních léčebných metod“ v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. O stanovisko k těmto metodám byly požádány naše organizační složky, z nich již celá řada na výzvu reagovala. Termín pro zaslání stanoviska byl na žádost ČLS JEP prodloužen do 20. 11. 2014.
  2. K upraveným základním předpisům ČLS JEP (Stanovy, Jednací a Volební řád) bylo několik drobných připomínek, které budou zapracovány do Stanov a zaslány členům předsednictva. Pokud již nebudou žádné připomínky k upraveným předpisům, rozešle je sekretariát všem předsedům OS se žádostí, aby s nimi seznámili delegáta/y Sjezdu ČLS JEP za jejich organizační složku.
  3. Žádost na založení nové organizační složky „Společnost Art Terapií ČLS JEP“ zaslal Mgr. Petr Exler, Ph.D. se zdůvodněním návrhu a jmenným seznamem zakládajících členů. Předsednictvo žádost neschválilo a navrhlo, aby vytvořili sekci v rámci již fungujících společností s podobným zaměřením (psychoterapeutická, psychiatrická).
  4. Žádost na založení identické společnosti „Česká společnost pro regenerativní medicínu ČLS JEP“ byla zaslána jednak od prof. M. Krbce a současně od prof. J. Michálka. Přítomní členové předsednictva navrhují, aby se oba profesoři dohodli mezi sebou a s výsledkem projednání se znovu obrátili na předsednictvo ČLS JEP.
  5. Prof. Blahoš informoval o jednání s prof. Broukalem a doc. Votavou. Předmětem jednání byl ztráta Stomatologické společnosti způsobená vydáváním časopisu Česká stomatologie/Praktické zubní lékařství. Společnost zvýší členský příspěvek o 100 Kč a předplatné časopisu navýší také o 100 Kč. Na časopis mají slíben finanční příspěvek od Akademie pro dentální implantologii, ČSK a České společnosti pro dětskou stomatologii. Časopis bude vycházet jen 4x do roka (původně 6 čísel). Zároveň požádal prof. Broukal o odpuštění dluhu z předešlých let. Předsednictvo s odpuštěním dluhu nesouhlasí, lze o tom uvažovat až na základě výsledku řešení ztráty časopisu.
  6. Diskutována byla výše členských příspěvků do UEMS. Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen prof. Škrha, bude tento bod projednáván na prosincové schůzi předsednictva.
  7. Prof. Mazánek za Českou společnost maxilofaciální chirurgie požádal o podporu k získání samostatného kmene v rámci postgraduálního vzdělávání – specializace maxilofaciální chirurgie. Ve své žádosti o podporu zdůraznil, že všechny chirurgické obory statut samostatného kmene již získaly.
  8. Dr. Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, požádala o podporu, aby nebyl zrušen základní obor praktického lékařství pro děti a dorost. Její požadavek je v souladu s deklarovaným stanoviskem předsednictva ČLS JEP, tj. zachování současného vzdělávacího systému se 47 atestačními obory vycházejícími ze 17 kmenů.
  9. Doc. Tuček, předseda Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP, zaslal sdělení, kterým bylo MZ ČR dotazováno, zda a kdy bude zveřejněn vzdělávací program v základním oboru pracovní lékařství.
  10. Prof. Švihovec konstatoval, že došlo k příznivé změně správního řízení SÚKLu. K názorům a stanoviskům našich odborných společností je již konečně více přihlíženo, přestože nejsou účastníky správních řízení.

V Praze 6. 11. 2014

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše