Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis schůze předsednictva ČLS JEP dne 8. října 2014 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

Stručný zápis schůze předsednictva ČLS JEP dne 8. října 2014 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

  1. Volební Sjezd delegátů ČLS JEP se bude konat 28. 1. 2015 od 10,00 hodin v posluchárně Ústřední vojenské nemocnice. Výborům všech organizačních složek byly zaslány informace o konání Sjezdu s požadavkem o zaslání návrhů kandidátů a delegátů do 31. 10. 2014. Prof. Blahoš požádal členy předsednictva o napsání krátkého sdělení za 4leté období činnosti v předsednictvu. Tyto zprávy budou otištěny v Revue, které bude vydáno ke Sjezdu.
  2. K rozeslané informaci s doporučením týkajícím se zveřejňování konfliktu zájmu při publikaci v odborných časopisech zaslali někteří předsedové OS připomínky. Např. výbor Společnosti dětské pneumologie navrhuje, aby se předsednictvo ČLS JEP při jednáních o této povinnosti zveřejňování informací zasadilo o to, že takto sbírané informace nebudou k dispozici zcela volně v internetovém prostoru. Členové předsednictva navrhli připravit ve spolupráci s právníkem text pro naše OS, upozorňující, že je nutné dávat si pozor na to, co podepisují, a připomenou jim, že nejsou povinny dokument podepsat. Jmenována byla pracovní skupina ve složení profesoři Blahoš, Arenberger, Cvachovec, Palička, Svačina a Švihovec, která společně s JUDr. Vackem připraví instrukce pro naše OS.
    Řada nejasností je v otázce daní (započítávání do daní), např. platby za klinické hodnocení; chybí definitivní informace, předsednictvo doporučuje vznést dotaz na Mgr. Dvořáčka. Rovněž bylo dohodnuto uspořádat schůzku za přítomnosti JUDr. Vacka a prof. Paličky k objasnění legislativních otázek.
  3. Projednán byl protest zástupců primární péče ČR proti navrhovanému zrušení kmene všeobecné praktické lékařství, který byl zaslán dopisem na MZČR dne 30. 9. 2014. Přítomní členové předsednictva jednomyslně podpořili stanovisko praktických lékařů a současně i původní Stanovisko předsednictva ČLS JEP, ve kterém je obor VPL jednoznačně zakotven. Prof. Blahoš zašle jménem předsednictva dopis ministrovi zdravotnictví, ve kterém vyjádří podporu praktických lékařů a zároveň zdůrazní nutnost účasti zástupců ČLS JEP (OS) při jednáních, týkajících se organizace, struktury a náplně atestačního vzdělávání.
  4. O probíhajících a plánovaných aktivitách Nadačního fondu ČLS JEP ve spolupráci se společností GUARANT (Mgr. Trková) bude průběžně předsednictvo informovat prof. Cvachovec.
  5. Prof. Švihovec, vedoucí Pracovní skupiny – Léková politika a kategorizace léčiv, připomněl, že bude nutné oslovit předsedy organizačních složek ČLS JEP a požádat je o aktualizaci členů této skupiny. Přislíbil také zaslat zápis z jednání této skupiny.
  6. Na jednání předsednictva dne 17. 12. 2014 bude pozván ing. Zeman, vedoucí Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví.
  7. Prof. Blahoš oznámil, že na výroční schůzi Southeast European Medical Forum v Ohridu (Makedonie) dne 11. 9. 2014 byla ČLS JEP přijata jako řádný člen. Prof. Blahoš byl zvolen do výboru Fora.
  8. Prof. MUDr. Karel Novák, DrSc., prezident České sekce International College of Surgeons o.s., zaslal členům předsednictva ČLS JEP pozvánku na Jubilejní světový kongres ICS, který se bude konat 9. – 12. září 2015. Prof. Novák poprosil o krátkou zdravici při zahajovacím ceremoniálu, prezentaci ČLS JEP v rámci odborného programu a přijetí představitelů ICS v Lékařském domě.

Termíny příští schůze předsednictva: 5/11/2014 (následuje Senát od 16,00 hod.); 17/12/2014

V Praze 10. 10. 2014

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše