Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 17. prosince 2014 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

Stručný zápis schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 17. prosince 2014 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

Před zahájením schůze předsednictva předal prof. Blahoš diplom dr. V. Benešovi za oceněnou publikaci za rok 2013 (Všeobecné praktické lékařství).

1. Prof. Blahoš jednal s prof. Vymazalem mimo jiné také o finanční podpoře našich časopisů od MZ ČR. Prof. Vymazal slíbil, že v nejbližší době podepíše návrh na podporu a zašle informaci o výši podpory předsedovi ČLS JEP.

2. Doc. Havlas zaslal Stanovisko lékařských fakult k systému specializačního vzdělávání lékařů a požádal o jeho distribuci předsedům jednotlivých společností ČLS JEP.

Prof. Škrha informoval o jednání komise, zřízené při MZ ČR, která se zabývá změnami ve vzdělávání.

3. Žádost na založení nové odborné společnosti „ Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP“ zaslal dr. P. Trunečka společně s dalšími kolegy z IKEMu. Přítomní členové schválili založení této společnosti s doporučením, aby aktivity společnosti byly rozšířeny i na další pracoviště v ČR.

4. Mgr. Z. Podhrázký, ředitel Odboru vědy a lékařských povolání MZČR, požádal o spolupráci při stanovení základních oborů specializačního vzdělávání, pro které bude poskytnuta dotace z dotačního programu Rezidenčních místa na celé specializační vzdělávání. MZ ČR navrhuje poskytnout dotaci pro následující obory:

  • Všeobecné praktické lékařství
  • Praktické lékařství pro děti a dorost
  • Gynekologie a porodnictví
  • Chirurgie, Neurologie
  • Patologie a Nukleární medicína

5. Prof. Blahoš informoval o dokumentu „ Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR“, který vytvořila společnost klinické farmacie.

6. Prof. Hora, šéfredaktor České urologie, informoval dopisem ze dne 15. 12. 2014 o změně nakladatele časopisu.

7. Společnost intenzivní medicíny založila Neurointenzivní sekci v souladu se Stanovami ČLS JEP. Předsednictvo souhlasí.

8. Obšírná diskuze se týkala inciativy AIFP, tzv. „ Transparentní spolupráce“. Není zcela zřejmé, v jaké podobě budou zveřejňovány a zpřístupněny informace o vztazích a příjmech z odborných činností realizovaných ve spolupráci s farmaceutickým průmyslem. Problematická je možnost zneužití těchto informací apod.

V Praze 18. 12. 2014

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše