Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 3. září 2014 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

Stručný zápis schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 3. září 2014 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

 1. Švihovec shrnul výsledky hospodaření za první pololetí. Zvlášť porovnal příjmové a výdajové položky sekretariátu a organizačních složek. Upozornil na nárůst nákladů u organizačních složek za služby, což je způsobeno zbytečným využíváním služeb (převádění určitých činností u některých OS na tzv. asociační managementy). Na závěr konstatoval, že je stabilně dosahováno dobrých výsledků.
 2. Broulík a členové hodnotící komise (dr. Cabrnochová, prof. Goetz a prof. Škrha) navrhli k ocenění publikace v tomto pořadí:
  Všeobecné praktické lékařství – doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., MUDr. Václav Beneš, doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
  Neonatologie – doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D., doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
  Laboratorní diagnostika – Tomáš Zima et al.
  Všechny navržené publikace byly přítomnými členy předsednictva schváleny. Předání cen se uskuteční dne 5. 11. 2014 na půdě Senátu.
 3. Předseda gynekologické a porodnické společnosti, doc. Feyereisl, zaslal písemnou žádost o schválení nominace na pravidelné zasedání výboru Evropské gynekologicko porodnické společnosti (EBCOG). Výbor ČGPS ČLS JEP nominoval doc. Feyereisla a dr. Dvořáka. Předsednictvo nominaci schválilo.
 4. Podrobněji byl diskutován opakovaný požadavek ředitele AIFP, mgr. Dvořáčka, na spolupráci při iniciativě tzv. „disclosure“. Prof. Palička přislíbil vypracovat pracovní návrh textu, který bude nejdříve zaslán všem členům předsednictva k připomínkám. Po odsouhlasení bude toto stanovisko zasláno předsedům OS a vedoucím redaktorům jako doporučení pro autory, publikující v odborných časopisech, text bude rovněž zaslán mgr. Dvořáčkovi a vyvěšen na cls.cz.
 5. Předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a imunologii ČLS JEP, dr. Křížová, oznámila, že se podařilo zvýšit IF u jejich časopisu z 0,306 na 0,361.
 6. Předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a imunologii ČLS JEP, dr. Křížová, oznámila, že se podařilo zvýšit IF u jejich časopisu z 0,306 na 0,361.
 7. PhDr. K. Koblic, předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, požádal o projednání návrhu na přesun oboru klinické psychologie ze zák. č. 96/2004 Sb. do zák. 95/2004 Sb. (tzv. lékařského). Prof. Cvachovec doplnil o informaci, že dojde k rozšíření kategorie o kl. psychoterapii. S návrhem dr. Koblice předsednictvo souhlasí.
 8. Slovenská lékařská společnost se nás dotázala, zda nám byl též zaslán návrh dohody v oblasti přidělování kreditů CME, který obdrželi od UEMS/EACCME. Prof. Škrha zjistí bližší podrobnosti a bude informovat SLS písemně.
 9. Prof. Blahoš obdržel pozvánku od předsedy Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků na mezinárodní konferenci, která se uskuteční 30. 9. 2014 v Praze – Kaiserštejnský palác.
 10. Na žádost Mgr. B. Polákové z MZČR doporučil prof. Blahoš prodloužení akreditace magisterského studijního programu oboru Všeobecné lékařství v prezenční formě studia Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
 11. Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP se podařilo získat mezinárodní kongres, který se bude konat v Praze 2017 – informaci podal dr. Herber.
 12. Termín konání Volební sjezdu ČLS JEP byl stanoven na 28. 1. 2015. Sekretariát začne s přípravami potřebných dokumentů a rozesíláním informací org. složkám ČLS JEP.
 13. Prof. Blahoš obdržel pozvánku do Poslanecké sněmovny na 9. schůzi výboru pro zdravotnictví, která se koná 4. 9. 2014. Na programu je zejména vládní návrh zákona o léčivech; veřejném zdravotním pojištění a návrhy pojistných plánů ZP.
 14. Obšírná diskuse se týkala problematiky v oblasti elektronického zdravotnictví, prof. Švihovec připomněl aktivity pracovní skupiny pro elektr. zdravotnictví, aktuálně se zabývá projektem elektronické neschopenky, elektronické preskripce a datovým standardům pro výměnu informací ve zdravotnictví.
 15. Prof. Arenberger připravuje ve spolupráci s některými odb. společnostmi ČLS JEP uveřejňování aktuálních informací z různých oborů medicíny v deníku Blesk.
 16. Prof. Blahoš informoval o návrhu předsedy Southeast European Medical Forum dr. Andreye Kehayova (Bulharsko) a místopředsedy prof. Pavla Poredoše (Slovinsko) na účast a spolupráci s ČLS JEP. Oba vedoucí činitelé byli opakovaně na našich akcích v ČR a jsou členy WMA. Prof. Blahoš byl pozván na jejich 5. mezinárodní sjezd a byl požádán o přednášku v Ohridu, Makedonie 16. – 20. 9. 2014. Jednání se zúčastní i předsedkyně CPME Kartin Fjeldsted.

Termíny příští schůze předsednictva: 8/10/2014; 5/11/2014; 17/12/2014

V Praze 3. 9. 2014
Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše