Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP 15. 1. 2014

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP 15. 1. 2014

  1. Prof. Palička informoval o jednání s Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., které proběhlo před zasedáním předsednictva ČLS JEP.
  2. Ředitel AIFP, Mgr. Dvořáček, informoval o důvodech nezbytného vzájemného působení mezi zdravotníky a farmaceutickým průmyslem /přínosem především pro vývoj nových léků a jejich užívání/. Pro spolupráci je však nezbytná nezávislost a důvěryhodnost obou stran a naprostá transparentnost.
  3. Ing. Zeman, vedoucí Pracovní skupiny pro elektr. zdravotnictví ČLS JEP, informoval o stanovisku PS k projektu elektronické neschopenky a podal zprávu o činnosti v roce 2013. Předsednictvu byl předložen vzorový návrh připravovaného stanoviska (k projektu elektronické neschopenky) za účelem projednání možností vzájemné spolupráce. Návrh stanoviska k projektu elektronických neschopenek bude rozeslán členům předsednictva k připomínkám elektronicky, po jejich vypořádání bude následně rozeslán všem  odborným společnostem na vědomí. Materiál bude dále připomínkován signatáři memoranda a následně vhodným způsobem zveřejněn a komunikován se zainteresovanými subjekty.
    Další výstupy z činnosti pracovní skupiny budou s dostatečným předstihem předkládány elektronicky předsednictvu prostřednictvím sekretariátu.
  4. Dr. Cabalová, předsedkyně Společnosti korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP, znovu požádala předsednictvo o projednání možnosti změny názvu společnosti. Zdůvodnění nového názvu - Společnost korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP - přednesl prof. Arenberger. Předsednictvo změnu názvu odsouhlasilo.
  5. Ing. D. Hurta, generální ředitel Mladé fronty a.s., požádal o prodloužení Smlouvy o spolupráci při vydávání odborných časopisů ČLS JEP. Sekretariát neobdržel od žádné odborné společnosti výhrady ke spolupráci s MF, prodloužení smlouvy bylo odsouhlaseno.
  6. Prof. Novák požádal o předání pozvánky od české sekce International College of Surgeons na světový chirurgický kongres, který se uskuteční v roce 2015 v Praze a v Plzni.
    Prof. Novákovi bude oznámeno, že na oznámeních o akcích, v nichž je angažován, bude i logo ČLS JEP.

V Praze 15. 1. 2014

Zapsala: Eva PonocnáZobrazit vše